Pregled trećeg modula Akademije ravnopravnosti 2017

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Treća generacija Akademije ravnopravnosti namijenjena je vijećnicama i vijećnicima opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, načelnicama i načelnicima, savjetnicima i savjetnicama načelnica i načenika opština u BiH te članovima i članicama organa političkih stranaka koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti 2017, pod nazivom Politike ravnopravnosti spolova, održan je u Sarajevu u periodu od 21-23. aprila 2017. Više o prvom modulu Akademije ravnopravnosti saznajte ovdje. Drugi modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Feminizam za sve je održan u periodu od 26-28. maja 2017. na Jahorini. Više o drugom modulu Akademije ravnopravnosti saznajte ovdje. Treći modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Lokalnim politikama do ravnopravnosti je održan u periodu od 16-18. juna u Konjicu. Svaki od modula treće generacije Akademije ravnopravnosti, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica i diskusija.

 

 

 

 

 

 

 

Na trećem modulu Akademije ravnopravnosti se raspravljalo o sljedećim pitanjima:

– Izlaganje: Rodno odgovorne lokalne politike za postizanje ravnopravnosti spolova u oblasti privrede, rada, kulture, sporta i obrazovanja;

– Izlaganje + radionica: Rodno odgovorno budžetiranje;

– Izlaganje + radionica: Izrada plana, mjera i aktivnosti za integrisanje principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u svim obastima rada;

– Radionica: Prezentacijske vještine

Predavači i predavačice na ovom modulu su bili istaknuti_e stučnjaci_kinje za ravnopravnost spolova iz Bosne i Hercegovine i predstavnica medija, a oni_e su: Azir Mrđanović, ekspert za ravnopravnost spolova; Elmaja Bavčić, feministkinja, aktivistkinja i magstrica Rodnih studija; Faruk Hujić, ekspert za finansije i rodno odgovorno budžetiranje; Duška Jurišić, novinarka.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Program trećeg modula Akademije ravnopravnosti 2017 je dostupan na ovom linku.