Inicijativa za monitoring evropskih integracija BIH

Logo inicijative bhsInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija trideset organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava.

Inicijativa je oformljena početkom 2013. godine s ciljem praćenja procesa evropskih integracija na transparentan, stručan i nestranački način. Organizacije civilnog društva uključene u rad Inicijative dijele vrijednosti koje su utemeljene na postulatima ljudskih prava, vladavine prava, jednakosti i demokratije.

Rad Inicijative koordinira Sarajevski otvoreni centar, a više o Inicijativi možete pronaći na eu-monitoring.ba.