Obrazovanje

Znajući da zakonodavstvo i politike nisu dovoljni za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba i njihovu inkluziju u bh. društvo, Sarajevski otvoreni centar doprinosi povećanju nivoa svijesti i znanja o kršenjima ljudskih prava LGBTI osoba kroz različite vidove obrazovanja. Kroz obrazovanje želimo unaprijediti vještine, koje će rezultirati senzibilizacijom u radu sa LGBTI osobama, konkretnim prijedlozima politika, te zakona vezanih za prava LGBTI osoba.

Obrazujemo:

  • pravne stručnjake/inje, sudije/sutkinje, tužitelje/tužiteljke
  • policijske službenike/službenice
  • državne službenike/službenice u institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava
  • buduće profesionalce/profesionalke koje mogu doprinijeti ovim promjenama (studenti_ce prava i novinarstva, mladi pravnici_e i novinari_ke)
  • stručnjake/inje za mentalno zdravlje i socijalni rad
  • zdravstvene radnike/ice

18/03/2022
Poziv na okrugli sto za stručnjake/inje za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske...

24/02/2022
LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske...

10/12/2021
Pravni stručnjaci_kinje iz Republike Srpske prošli_e našu edukaciju o ljudskim pravima LGBTI osoba

8. i 9. decembra u Banja Luci smo organizovali_e edukaciju za sudije_tkinje, tužitelje_ice i advokate_ice iz Republike Srpske, na temu ”Ljudska prava LGBTI osoba i BiH i...

02/12/2021
Edukujemo tužitelje i tužiteljice Zeničko – dobojskog i Hercegovačko – neretvanskog kantona o pravnoj zaštiti LGBTI osoba

Sljedeće sedmice nastavljamo s edukacijom tužitelja i tužiteljica kantonalnih tužilaštava Federacije BiH, kroz koje želimo upoznati pravne stručnjake_inje sa pravnom...

23/11/2021
Stručnjaci_kinje za mentalno zdravlje i socijalni rad Tuzlanskog kantona prošli treninge za inkluzivnu psihosocijalnu podršku LGBTI osobama

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske...

07/10/2021
Stručnjaci_kinje za mentalno zdravlje i socijalni rad gradova u Republici Srpskoj osposobljeni za inkluzivnu psihosocijalnu podršku LGBTI osobama

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske...