Pregled predavanja – Feministička škola 15. juni 2019.

U subotu 15. juna, održana su predavanja u okviru Modula 3 – Feministička ekonomija. Predavačica nam je bila doktorica nauka Jasna Kovačević, sa Katedre za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Teme o kojima je bilo riječi – različitost, inkluzija i leadership labirint u biznisu.

Kako je profesorica Kovačević najavila, studije koje se bave leadershipom fascinantne su i izuzetno kompleksne. Teorija i praksa u ovoj naučnoj oblasti primarno su fokusirane na pronalaženje odgovora na pitanje kako unaprijediti leadership potencijal zaposlenih u poslovnom kontekstu. Međutim, uprkos evidentnom napretku koji je postignut u ovoj disciplini u proteklim decenijama, mnoge teorije leadershipa izložene su kritici i osporavane, posebice kada su u pitanju različitosti i promoviranje inkluzivnih organizacijskih kultura. Jedna od najvažnijih kritika jeste ona koja kaže da je leadership, kao društveni proces, muškocentrična koncepcija, nastala na temeljima kapitalističkih ideja čiji je korijen u patrijarhalnim rodnim režimima.

Razgovarlo se o bazičnim konceptima poput rodnih stereotipa i autostereotipa u biznisu, maskulinih i inkluzivnih organizacijskih kultura, „ženskih“ i androginih stilova leadershipa, kao i problematikom otežane prohodnosti žena na liderske pozicije. Profesorica je objasnila da kako bi se opisala složenost barijera sa kojima se žene suočavaju u izgradnji svoje karijere u poslovnom svijetu, često se koristi metafora labirinta – složene strukture koju karakterizira veliki broj vidljivih i nevidljivih barijera.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).