Pregled predavanja – Feministička škola 01. juni 2019.

U subotu 1. juna, održana su završna predavanja u okviru Modula 2 – Država, zakon i javne politike. Delila Hasanbegović, pravnica, govorila je o reproduktivnim pravima s osvrtom na širi koncept reproduktivne pravde. Razgovaralo se o tome šta socijalno pravedno društvo jeste, davali su se mogući odgovori na direktne napade na reproduktivna prava žena, te kako društvena i ekonomska nejednakost, ne/dostupnost zdravstvene njege i obrazovanja o seksualnim i reproduktivnim pravima utiču na svakodnevni život žena. Istog dana, Miroslav Živanović, magistar u oblasti upravljanja državom i humanitarnim poslovima, govorio je o izradi prijedloga javnih politika u oblasti ljudskih prava i efikasnom komuniciranju sa donosiocima odluka. Kroz svoje predavanje je razmatrao i zagovarao tezu da efikasna komunikacija i stvaranje političke volje zahtijevaju proces pripreme i provođenja pojedinačnih javnih politika u kojima se svi potencijalni akteri podvrgavaju strategijama, metodama i tehnikama umrežavanja i izgradnje zajednice.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).