Pregled predavanja – Feministička škola 18. maj 2019.

U subotu 18. maja, počeo je pravni modul – Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, koji vodi Adnan Kadribašić, dipl.iur. i MA, koji je direktno učestvovao u brojnim aktivnostima, istraživanjima i izradi javnih politika u oblasti borbe protiv diskriminacije, ravnopravnosti spolova i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od autora Komentara Zakona o zabrani diskriminacije, a objavio je analize i istraživačke radove, učestvovao u izradi novih javnih politika i zakona, organizovao obuke i pružao druge usluge u oblasti zakona koji zabranjuju diskriminaciju i garantuju ravnopravnost spolova.

Adnan Kadribašić je govorio o praktičnim implikacijama borbe protiv diskriminacije i za ravnopravnost spolova u BiH. Podsjetio je na standard pristupa svim pravima bez diskriminacije po bilo kojem osnovu i na ciklus – od obveze poštivanja, zaštite i ostvarivanja ljudskih prava, preko uživanja istih, a koji treba da vodi suštinskoj ravnopravnosti. U tom kontekstu, istakao je da okvir za ravnopravnost spolova čine ustav i zakoni, institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova te gender akcioni planovi i druge javne politike. Bilo je riječi o konkretnim politikama ravnopravnosti spolova u BiH (tzv. gender mainstreamingu) koje, za svaku oblast života, podrazumijevaju programe mjera koji počinju sa analizom stanja spolova u određenoj oblasti, idu preko implementacije donesenih državnih politika kroz akcione planove za ravnopravnost spolova, do konkretnih mjera za otklanjanje neravnopravnosti. Učesnice i učesnici su, kroz primjere izrade i implementacije javnih politika za žene u sigurnosnim i odbrambenim strukturama, bračnim i obiteljskim odnosima, na tržištu rada, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, sagledale/i izazove i implikacije istih u BiH.

U drugom dijelu dana, rađene su vježbe čiji je cilj bio razlikovanje diskriminacije od nejednakog postupanja. Svi primjeri su bili vezani za sudsku praksu iz naše zemlje.

 Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).