Pregled predavanja – Feministička škola 20. april 2019.

U subotu, 20.04.2019. godine počela je Feministička škola Žarana Papić, sa petom generacijom polaznica/ka. Školu je otvorilo predavanje Modula 1 – Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija, čija je voditeljica, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila o feminističkim studijama i njihovom odnosu sa normiranim znanjem.

Predavanje je počelo historijskim osvrtom na sporadično obrazovanje žena, uz konstataciju da je obrazovanje žena glavna pretpostavka ekonomske i svake druge nezavisnosti. Razgovaralo se i o tome kako su žene postale politički subjekti i kada su i kako osvojile političku moć. Pokazalo se je da je obrazovanje, umjesto da postane osnova daljeg intelektualnog i svakog drugog napretka i djelovanja žena, postalo način reprodukcije represivnog, patrijarhalno definisanog, diskursa moći.

Zlatiborka Popov Momčinović, profesorica Filozofskog fakulteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, govorila je o historiji ženskih udruživanja i pokreta u Jugoslavijama i u Bosni i Hercegovini, na osnovu – između ostalog – i svoje knjige iz 2013. godine “Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture”. Tokom predavanja je ukazano na sve protivrječnosti bivanja ženom, posebno politički i društveno aktivnom ženom i na pokušaje da se van nametnutnih patrijarhalnih normi i konvencionalnih oblika participacije dekonstruiše pozicija bh. žene u javnim i privatnim sferama života. Razgovaralo se i o mogućnostima ženske samoartkulacije, kao i o distanciranju od nametnutih modela ženske emancipacije. Objasnila se važnost i brojnih društvenih pokreta kao kolektivnih političkih aktera suštinskih društvenih promjena.

Naredna predavanja su u subotu 27. aprila. Selma Kešetović će predavati o različitim strujama i osnovnim feminističkim konceptima, a Sandra Zlotrg o feminističkoj lingvistici.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).