Pregled predavanja Feminističke škole: 31. maj 2016.

U utorak, 31.05.2016. godine održana su predavanja Modula 1 (Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija) i Modula 2 (Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto) ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić.

svi

U okviru Modula 1, polaznici_e su diskutirali_e na teme – pornografija, religija i queer. Posebno su se dotakli feminističkih čitanja ovih tema.

U okviru Modula 2, sa Miroslavom Živanovićem, magistrom u oblasti upravljanja državom i humanitarnih poslova, razgovaralo se o izradi javnih politika u oblasti ljudskih prava i načinima efikasnog komuniciranja sa donosiocima odluka. Predavač je predstavio sam policy ciklus koji ide od definiranja problema/utvrđivanja dnevnog reda, preko konstruiranja policy rješenja i formulacije politika, izbora rješenja, odnosno policy opcija kojima će se dati prednost, preko samog oblikovanja politike, do provedbe i monitoringa politike i njene evaluacije. Bilo je riječi o ulozi ovog procesa u demokratskim društvima, te vezi između političke volje, aktera procesa izrade javnih politika, zajednica, mreža i samog procesa izrade i provođenja istih.

Miroslav

U utorak, 7. juna počinju predavanja izbornih modula, od 17:30h. U okviru izbornog modula 1 (Kultura, ideologija, etika), Nebojša Jovanović će govoriti o osnovnim konceptualizacijama “ideologije“, a voditeljice izbornog modula 2 (Ravnopravost spolova i javne politike), Vladana Vasić i Emina Bošnjak, će predstaviti modul, planirane aktivnosti i teme o kojima će biti riječi.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).