Pregled predavanja Feminističke škole: 26. april 2016.

????????????????????????????????????U utorak, 26.04.2016. godine održana su predavanja ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. U okviru Modula 1Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, Adriana Zaharijević, feministikinja, filozofkinja, prevoditeljica, govorila je o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i zahtjevima za političkim i drugim slobodama. U okviru Modula 2Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, Adnan Kadribašić, pravnik, govorio je o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti.

DSC_0838Adriana Zaharijević je predavanje nazvano – Da li će u budućnosti biti mesta za feminizam počela sagledavanjem društvenog položaja žena u prošlosti, kada su žene uglavnom bile određivane prema obiteljskom/bračnom statusu: ili su bile udate, neudate, ili majke nezakonito rođene djece, te su u pravima imale istu sudbinu bez obzira na okolnosti svog porijekla. Ipak, ustanovljeno je da su okolnosti bitno uticale na karakter njihove obespravljenosti. Učesnici_e su razmatrali_e prava udatih žena, pravo na obrazovanje, pravo glasa i ostala prava koja su im bila uskraćena u 19. i 20. vijeku, kako u svjetskom, tako i u domaćem kontekstu.

U pogledu emancipacije žena, postavljena su pitanja položaja u današnjem vremenu i kontekstu. Gdje su žene u društvenim i državnim strukturama i raznolikim društvenim sferama, koliko su zastupljene, kako su reprezentirane? Identificirani su osnovni problemi vezani za prezentiranje (nametnute) potrebe ženama da se ima sve, pogotovo kroz medije.

????????????????????????????????????Adnan Kadribašić je predavanje o diskriminaciji počeo istraživanjima koja ispituju nivo diskriminacije prisutan u našem društvu i koji je zabrinjavajući (86,3%). Razmatrana je diskriminacija kao negativna obveza nadležnih vlasti u oblasti ravnopravnosti spolova. Posvećena je posebna pažnja razgraničenju pojmova diskriminacija i ravnopravnost koji se u javnom diskursu često poistovjećuju. Učesnici_e su se bavili_e uzrocima diskriminacije (predrasudama i stereotipima) te svim oblicima diskriminacije koji su zabranjeni Ustavom BiH i Zakonom o zabrani diskriminacije. Kroz konkretne primjere i moduse zaštite, analizirani su potrebni elementi da bi se neko postupanje moglo kvalificirati kao diskriminacija.

U subotu, 7. maja predavanja počinju u 10h. U okviru Modula 2, Natalija Petrić će govoriti o međunarodnim pravnim i političkim standardima u oblasti nasilja prema ženama, posebno o provođenju istih u Bosni i Hercegovini, kao i o ljudskim pravima žena u sistemu UN-a, sa osvrtom na CEDAW.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).