Pregled predavanja Feminističke škole: 7. maj 2016.

sviU subotu, 07.05.2016. godine održana su predavanja Modula 2 (Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto) ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić. Natalija Petrić, pravnica, govorila je o međunarodnim pravnim i političkim standardima u oblasti nasilja prema ženama, posebno o provođenju istih u Bosni i Hercegovini, kao i o ljudskim pravima žena u sistemu UN-a, sa osvrtom na CEDAW.

Natalija Petrić je sa polaznicima_ama govorila o standardima zaštite ljudskih prava žena i borbe protiv nasilja nad ženama koje postavlja Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija, CAHVIO, 2014). Govorilo se o svrsi Konvencije i novinama koje donosi, u kontekstu definiranja samog rodno zasnovanog nasilja. Bilo je riječi i o djelima koja su pokrivena Konvencijom: fizičko nasilje, psihološko nasilje, proganjanje, seksualno nasilje i silovanje, seksualno uznemiravanje, prinudni brakovi, genitalno sakaćenje, prinudni abortus i prinudna sterilizacija. Učesnici_e su se, prolazeći kroz Konvenciju, osvrnuli_e na obveze države u pogledu sprečavanja, zaštite i podrške žrtvama, kao i na mehanizam za praćenje primjene iste.

DSC_0970Govoreći o Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (1979), istaknuta je svrha iste: priznati de iure jednaka ljudska prava i ista de facto osvarivati – ukidanjem svih oblika diskriminacije žena. Učesnici_e su se osvrnuli_e na oblasti regulisanja Konvencije: politika i javni život, međunarodno predstavljanje, državljanstvo, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, društvene i privredne beneficije, žene na selu, jednakost pred zakonom, brak i obiteljski odnosi. Sagledavajući standarde koje postavlja Konvencija, analiziralo se stanje u Bosni i Hercegovini, u kontekstu poštivanja načela jednakosti žena i muškaraca kroz različite pravne akte i sfere društvenog života.

raja

U subotu, 14. maja predavanja počinju u 11h. U okviru Modula 1, Selma Kešetović će govoriti o raznolikosti i sporovima unutar feminističkih teorija i praksi.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).