Pregled predavanja Feminističke škole: 19. april 2016.

DSC_0613U utorak, 19.04.2016. godine održana su druga predavanja ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. U okviru Modula 1Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila je o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i ženskim udruživanjima u BiH. U okviru Modula 2Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, Adnan Kadribašić, pravnik, predstavio je međunarodni i domaći okvir za ravnopravnost spolova i prava žena.

Jasmina Čaušević je predavanje počela definiranjem samog pojma feminizam, zatim kontekstualiziranjem feminizma kao društvenog pokreta, ali i filozofskog pristupa kritičkom mišljenju stvarnosti. Istaknuto je da feminizam nije jedan te da ima više od 20 pravaca feminizama, kao i da stvaramo i koristimo feminističku epistemologiju (znanje/nauku), feminističku teoriju, feministički aktivizam, feminističke ideologije, kao i feminističku etiku djelovanja za postizanje jednakih šansi u društvu na svim poljima. Učesnice_i su se osvrnule_i na osnovne stereotipe koje imamo o feminizmu, feministkinjama, feministima, kako pozitivne, tako i negativne. Razmatrani su i primjeri pozicije žena u starim civilizacijama, kao i veza ideologije, teorije, nauke i akivizma sa feminizmima.

DSC_0614Segment ženskog pokreta kao oblika udruživanja je bio fokus ovog predavanja, sa isticanjem glavnih principa istog: autonomija, antihijerarhija, mutualizam, samopomoć i stvaranje alternativnog femininog prostora, ne samo za borbu za prava žena, već i za samodefiniciju i samoartikulaciju. Dat je i pregled ključnih borbi za ravnopravnost kroz istorijske epohe, te je analiziran kontekst radničkih i političkih ženskih i feminističkih organiziranja u Bosni i Hercegovini, posebno u vezi sa borbom za radna prava i sufražetske pokrete.

Adnan Kadribašić je dao pravno-politički osvrt na pravni i institucionalni okvir za ravnopravnost spolova i prava žena. Naglasak ovog predavanja je bio na izgradnji sveobuhvatnog okvira u tanzicijskoj BiH sa sagledavanjem trenutno dostignutog nivoa u odnosu na međunarodne standarde. Učesnice_i su se posebno osvrnule_i na standarde Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope i Evropske Unije te je, u odnosu na njih, sagledan pravni okvir u Bosne i Hercegovine.

U utorak, 26. aprila predavanja počinju u 17:30h. U okviru Modula 1, Adriana Zaharijević će govoriti o historiji pokreta, odnosno o počecima feminističkih djelovanja u kontekstu zahtjeva za političkim i drugim slobodama. U okviru Modula 2, Adnan Kadribašić će govoriti o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).