Pregled predavanja Feminističke škole: 24. maj 2016.

U utorak, 24.05.2016. godine održana su predavanja Modula 1 (Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija) i Modula 2 (Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto) ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić. Adrijana Hanušić, pravnica, je govorila o seksualnom nasilju u ratu. Amira Hasanović, polaznica prve generacije Feminističke škole, govorila je o prekarijatu.

svi

Adrijana Hanušić je govorila o silovanju kao zločinu po međunarodnom pravu, kao i o sudskoj praksi međunarodnih krivičnih sudova po ovom zločinu. U kontekstu osnovnih prava žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, u svjetlu postavljenih međunarodnih standarda, bilo je riječi o obvezama država prema žrtvama seksualnog zlostavljanja, a koje proizlaze iz relevantnih međunarodnih dokumenata, a te su: identifikovanje osoba odgovornih za ove zločine, osuđivanje i kažnjavanje; dodjela žrtvama reparacija za pretrpljenu štetu; kao i poduzimanje mjera prevencije. Takođe, bilo je riječi i o situaciji u Bosni i Hercegovini kada je riječ o žrtvama seksualnog nasilja u ratu.

adrijana

Amira Hasanović je govorila o prekarijatu (evoluciji radničke klase), prije svega, kroz povijesni pregled nastanka i razvoja radnog prava. Prekarijat je definirala (prema prof. Standing) kao klasu u nastajanju, a čije je osnovno obilježje osjećaj nesigurnosti i frustracije, iako veliki broj teoretičara (posebno iz pravne struke) odbija definirati prekarijat kao novi oblik radničke klase. Sa učesnicima_ama su razmatrane karakteristike i podvrste prekarijata te komparacija sa radničkom klasom. Posebna pažnja posvećena je neplaćenom kućnom radu, tj. situaciji da globalno, ali i u BiH žene rade na manje plaćenim pozicijama, politički su manje aktivne, te se podrazumijeva se da nakon radnog vremena preuzmu kućanske obaveze. Suštinska rasprava se desila tokom ovog predavanja jer, prije svega kao radnice i radnici, moramo više razmišljati o vlastitom položaju na tržištu rada i suprotstavljati se mnogim oblicima eksploatacije koji su prisutni u ovom segmentu života.

amira

U utorak, 31. maja predavanja počinju u 17:30h. U okviru Modula 1, učesnice i učesnici će diskutirati na teme pornografije, religije i queer teorije. U okviru Modula 2, Miroslav Živanović će govoriti o izradi javnih politika.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).