Započela saradnja sa institucijama za provođenje zakona na federalnom i državnom nivou

naslovnaSarajevski otvoreni centar je u saradnji sa Gender centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 6. i 7. oktobra 2016. godine, održao dvodnevni trening za predstavnike/ce Federalnog ministrastva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije, Policijske akademije FBiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Trenig za predstavnike/ce navedenih institucija je bio o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans* i interpolne (LGBTI) osobe u BiH.

U martu 2016. godine Vlada Federacije BiH je usvojila Objedinjeni operativni plan ministarstava i institucija Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013 – 2017. godine, koji, između ostalog, uključuje i konkretne mjere za promociju i zaštitu prava ‪‎LGBTI osoba.

Na početku treninga bio je nazočan i Jurriaan Kraak, ambasador Kraljevine Nizozemske u BiH.  Ambasador je kroz uvodne riječi naglasio važnost poštivanja svih ljudskih prava, a naročito onih ranjivih skupina u BiH, i važnost koju državni i policijski službenici/ce imaju u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba. U toku prvog dana obuke, govorilo se o LGBTI terminologiji, predrasudama i stereotipima, te o međunarodnom i domaćem pravnom okviru za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba. Na kraju prvog dana, predstavnici/ce gore navedenih institucija su imali/e priliku da kroz koncept žive biblioteke u kojem su osobe „knjige koje se čitaju“, upoznati LGBT osobe i razgovarati o ličnim pričama, iskustvima, problemima sa kojima se susreću. Drugi dan obuke, govorilo se o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i izazivanju mržnje, netrpeljivosti i nasilja, zakonodavnom okviru i slučajevima iz prakse. Na ovu temu je sa učesnicima/cama razgovarala profesorica Marija Lučić-Ćatić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Također, ovaj dan smo razgovarali o tome koja je uloga kantonalnih MUP-ova u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba, o čemu je prisutnima govorio Josip Bilandžija, načelnik odjeljena za edukaciju MUP-a Kantona Sarajevo. Dan smo priveli kraju, razgovoru o položaju LGBTI građana i građanki u bh. društvu o čemu je sa prisutnima razgovarala Vladana Vasić ispred Sarajevskog otvorenog centra.

Predstavnici/ce ovih institucija su istaknuli da im je trening uveliko doprinio razumijevanju problema sa kojima se susreću LGBTI osobe u bh. društvu, te koja je važnost poštivanja svih ljudskih prava, a naročito onih ugroženih manjina. Nadamo se da će nakon ovog treninga pomenuti predstavnici/ce institucija uvidjeti važnost zalaganja za prava LGBTI osoba.

Obuka se realizovala u sklopu projekta: „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, a kojeg  implementira Sarajevski otvoreni centar, a finansijski podržava Stalna misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE-u u Beču.