Sistemska podrška LGBTI osobama u Kantonu Sarajevo: Unaprijediti znanje pružatelja javnih usluga o radu sa LGBTI osobama

U Sarajevu je 19.12.2017. godine održan okrugli sto o ljudskim pravima LGBTI osoba na temu „Lokalnim djelovanjem do sistemske podrške LGBTI osobama u Kantonu Sarajevo“, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, a u okviru projekta „Insitucionalna mreža podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo“, finansiranog od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

Okrugli sto je održan sa ciljem da se predstave ostvareni rezultati rada kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba na lokalnom i kantonalnom nivou u Kantonu Sarajevo, te potakne rasprava o pitanjima koja su od interesa za LGBTI osobe, a koja mogu biti ostvarena i poboljšana na lokalnom i kantonalnom nivou. Također, na okruglom stolu su otvorena i diskutovana pitanja, tražena rješenja i planirane buduće aktivnosti i saradnja sa institucijama/ustanovama u ovoj oblasti, sa 60-ak prisutnih osoba.

Na okruglom stolu smo razgovarali o dosadašnjim uspjesima na polju senzibilizacije predstavnika_ca KJU Centra za socijalni rad, JU Psihijatrijske bolnice Jagomir, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i njegovih resornih ustanova i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za rad sa LGBTI osobama.

Prisutni na okruglom stolu su bili predstavnici institucija/javnih ustanova: Gradska Vijećnica, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Tužilaštvo Kantona Sarajevo, Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Misija OSCE u BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Gerontološki centar KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, službe socijalne zaštite u Kantonu Sarajevu, Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Jagomir, Dom za djecu bez roditeljskog staranja KS, kao i predstavnici_e političkih stranaka, nevladinih organizacija u BiH, ali su bili_e prisutni_e članovi i članice LGBTI zajednice.

Uvodna izlaganja su dale četiri govornice, a cijelu diskusiju je moderirala Slobodanka Dekić, magistrica demokratije i ljudskih prava. Panelistice su se osvrnule na sprovedene obuke sa prethodno pomenutim institucijama i govorile o standardima postupanja prema LGBTI osobama u zdravstvu, sistemu socijalne i krivične zaštite, te o obavezama lokalnih institucija u oblasti zaštite od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Iva Žegura, mr. spec. kliničke psihologije iz Hrvatske je govorila o savremenim pristupima u psihologiji i psihijatriji u radu sa LGBTI osobama. Osvrnula se na posmatranje homoseksualnosti kao bolesti te zvanično skidanje sa liste bolesti; sam LGBTTIQA+ spektar i terminologiju; na etičke principe djelovanja psihologa_inja i psihijatara_rica; na „psihologiju seksualnosti“; nužnost uvođenja seksualnog odgoja u obrazovne programe, sa ciljem razvoja seksualno odgovornih mladih osoba.

Dajana Cvjetković, MA komunikologije, govorila je o profesionalnom pristupu LGBTI osobama u zdravstvenim ustanovama te o potrebi unapređenja znanja pružatelja usluga. Dajana je, kao jedna od autorica, predstavila priručnik za predstavnike_ce institucija koje djeluju na nivou općina, gradova i kantona u BiH, a koji je SOC objavio ove godine – Ka odgovornom i profesionalnom postupanju sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama. Priručnik tematizira principe u radu sa LGBTI osobama u oblastima zdravstva, socijalnog rada, obrazovanja, tužilaštava, lokalnih i kantonalnih vlasti.

Naida Kučukalić, ekspertica za ljudska prava, fokusirala se na sistem socijalne zaštite i adekvatan pristup LGBTI osobama u istom. Kroz svoje izlaganje pokušala je objasniti kako i zašto dolazi do toga da se određena osoba koja pripada nekoj od marginaliziranih društvenih kategorija nađe u nepovoljnom položaju u sistemu.

Vladana Vasić, pravnica i menadžerica zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru, govorila je o iskustvima nasilja nad LGBTI osobama iz prakse, prije svega slučajevima koje SOC bilježi, ulozi pravosudnih institucija u slučajevima nasilja nad LGBTI osobama, a prije toga se osvrnula na rezultate istraživanja javnog mnijenja u protekle tri godine, u pogledu stavova o LGBTI osobama u bh. društvu, kao i na rezultate istraživanja koje je provedeno ove godine – Brojevi koji ravnopravnost znače 2. Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini.

Nakon izlaganja razvijena je kvalitetna diskusija, na kojoj su postavljanja različita pitanja i komentari, od pohvala dosadašnjoj saradnji institucija sa Sarajevskim otvorenim centrom, preko isticanja konkretnih problema, načina i mogućnosti njihovog rješavanja, do konkretnih prijedloga za nastavak saradnje. Učesnici_e su pohvalili događaj kao izuzetno dobro koncipiran i zahvalili se organizatoru na prilici da na jednom mjestu razgovaraju o ovoj bitnoj temi.