Oznaka: ravnopravnost spolova

Sarajevski otvoreni centar zahtijeva najmanje 40% ministrica u Vladi Kantona Sarajevo

Sarajevski otvoreni centar zahtijeva da stranke koje čine novu skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo (Demokratska fronta, Narod i pravda, Naša stranka, Savez za bolju budućnost BiH, Socijaldemokratska partija BiH te Nezavisni blok) pri imenovanju Vlade Kantona Sarajevo direktno primjene odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH jer vlada u kojoj nije zastupljen relevantan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprezentativna.

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije bez žena?

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), kao ni mnoge druge institucije i tijela vlasti u BiH, još uvijek ne odražava ravnopravnu zastupljenost spolova. Naime, od trenutnih 7 članova Vijeća, svih 7 su muškarci.
Među zastupničkim pitanjima koje su Vijeću ministara upućena u vezi sa Vijećem Regulatorne agencije, postavljena su i pitanja u vezi s rodnom ravnopravnošću i nezastupljenošću žena u ovom tijelu.

BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH, savjetodavnog tijela Vijeća Ministara u oblasti sporta. Usvajanjem spomenutih izmjena i dopuna BiH je po prvi put Zakonom o sportu regulisala pitanje ravnopravnog učešća žena u Vijeću za sport (Vijeće za sport, kao državno tijelo za razvoj sporta, ubuduće se može formirati samo ukoliko su oba spola u istom zastupljena najmanje 40%).

Pregled predavanja Feminističke škole: 26. april 2016.

U utorak, 26.04.2016. godine održana su predavanja ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. U okviru Modula 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, Adriana Zaharijević, feministikinja, filozofkinja, prevoditeljica, govorila je o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i zahtjevima za političkim i drugim slobodama. U okviru Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, Adnan Kadribašić, pravnik, govorio je o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti.

Pregled predavanja Feminističke škole: 19. april 2016.

U utorak, 19.04.2016. godine održana su druga predavanja ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. U okviru Modula 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila je o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i ženskim udruživanjima u BiH. U okviru Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, Adnan Kadribašić, pravnik, predstavio je međunarodni i domaći okvir za ravnopravnost spolova i prava žena.

KAKVE PROMJENE ŽELIMO?

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2015. PDF na B/H/S jeziku: Kakve promjene želimo? Pregled trenutnog stanja i smjernice za djelovanje institucija i civilnog društva u oblasti ravnopravnosti spolova, suzbijanja diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini English version: What Changes Do We Want to See? Overview of the Situation and Guidelines for Future … Continued