Sarajevski otvoreni centar zahtijeva najmanje 40% ministrica u Vladi Kantona Sarajevo

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Sarajevski otvoreni centar, nezavisna feministička organizacija civilnog društva koja se zalaže za ljudska prava žena i ljudska prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređivanje zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini, zahtijeva da stranke koje čine novu skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo (Demokratska fronta, Narod i pravda, Naša stranka, Savez za bolju budućnost BiH, Socijaldemokratska partija BiH te Nezavisni blok) pri imenovanju Vlade Kantona Sarajevo direktno primjene odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH jer vlada u kojoj nije zastupljen relevantan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprezentativna.

U zaključcima sa posljednjeg sastanka stranaka koje čine novu skupštinsku većinu Kantona Sarajevo, koji je održan 8.11.2018, ističe se da su stranke saglasne da formiraju program koji će biti u interesu građana i građanki, da će se o kadrovima razgovarati naknadno te da je dogovoreno da se biraju stručne i kompetentne osobe.

Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, ističe da su neke od ovih stranaka u svom dosadašnjem radu pokazale posvećenost postizanju stvarne rodne ravnopravnosti u društvu i ravnopravnoj zastupljenosti oba spola na mjestima odlučivanja, te podsjeća da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini u članu 20. nalaže da (1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima…osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju…(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana. (3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana. Bošnjak najavljuje da će Sarajevski otvoreni centar svim strankama koje čine novu skupštinsku većinu Kantona Sarajevo dostaviti dopis sa zahtjevom za formiranje Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i poduzeti potrebne korake da bi se postigla stvarna rodna ravnopravnost u Kantonu Sarajevo.

Prilikom formiranja Vlade Kantona Sarajevo nikada nije ispoštovan član 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH. Nova skupštinska većina Kantona Sarajevo treba da dokaže da je zaista posvećena interesu građana i građanki Kantona Sarajevo time što će dokinuti dosadašnju praksu formiranja nelegalne i nereprezentativne Vlade Kantona Sarajevo kao i ignorisanja znanja i kapaciteta polovine stanovništva Kantona Sarajevo.

Ukoliko imate nekih pitanja, budite slobodni da nam se obratite putem e-maila [email protected] ili putem telefona 033 551 000, kontakt osoba Maida Zagorac.