Sastanak sa UKC Republike Srpske: O mogućnostima medicinske prilagodbe spola u BiH

Kako bi predstavila doktorima_cama iz relevantnih medicinskih disciplina vodeće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj tematiku medicinske prilagodbe spola u BiH, prava i potrebe transrodnih i transpolnih osoba, kao i dosadašnje aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra na ovom pitanju, prije svega objavljivanje priručnika i održane edukacije za specijaliste_kinje pojedinih medicinskih grana uključenih u proces tranzicije, naša koordinatorica Delila Hasanbegović u Banjaluci je održala sastanak sa predstavnicama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovale: prof. dr. sc. med. Nera Zivlak Radulović, specijalistkinja psihijatrije, načelnica Klinike za psihijariju, Anita Mitrović, psihologinja, Maja Tomanić, kolegica socijalna radnica zaposlena na Klinici, kao i Bojana Kukilo, trans žena iz Banjaluke koja je u procesu tranzicije.

Tokom sastanka razgovarale su o potrebi podizanja svijesti o trans identitetima, problemima, potrebama i pravima trans osoba u zdravstvenom sistemu BiH, sa aspekta različitih grana medicine, stanju u UKC RS kada su u pitanju usluge za trans osobe, o načinima unapređenja pružanja usluga prilagodbe spola.

Doktorica Zivlak je naglasila potrebu dalje edukacije zaposlenih o ovim pitanjima, zahvalila Sarajevskom otvorenom centru na inicijativama i istakla da pri naučnim skupovima u regiji i svijetu, bh. naučnim časopisima, nastoji govoriti o rodnom identitetu i otvarati ove teme, kao i izvještavati o našim edukacijama i sastancima. Inicirana je ideja održavanja edukacije u prostorijama UKC RS, baš na ovu temu, gdje bi se okupili doktori_ce svih grana medicine uključenih u medicinsku prilagodbu spola.

Psihologinja Mitrović je podcrtala važnost komunikacije trans pacijenata_kinja koji_e im se obraćaju za pomoć direktno sa trans osobama koje su već u procesu, što bi znatno olakšalo komunikaciju sa psiholozima i otvorilo trans osobe za dalje procese. Bilo je dosta pitanja za Bojanu o njezinom procesu tranzicije i trenutnim mogućnostima promjene oznake spola u ličnim dokumentima u BiH.

Zaključak koji je proizašao je da bi se edukacije trebale održavati češće i uz prisustvo što većeg broja uposlenih, uključujući i medicinske sestre/ tehničare, kako bi se efikasno išlo ka uspostavljanju timova za ove procedure. Za procedure koje nije moguće obaviti u BiH, treba raditi na jačanju sistema zdravstvenog osiguranja koji bi djelimično ili potpuno pokrio troškove postupaka u Srbiji/ Hrvatskoj/ Crnoj Gori. Zaključci sastanka će biti preneseni poslovodstvu UKC-a.

Smatramo da je održavanje ovog i sličnih sastanka veoma značajno te se nadamo da ćemo razgovorima o ovoj problematici, o trenutnim kapacitetima i mogućnostima, zajednički podržati dalje napore ka omogućavanju adekvatnih usluga medicinske prilagodbe spola u BiH. Sastanke ovog tipa održavamo i sa UKC Sarajevo, UKC Tuzla i Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar.

Priručnik koji je nastao, edukacije (treninzi i info sesije) i sastanci koje realiziramo na osnovu priručnika dio su projekta „Positive Action Programme for MSM & Transgender People“ kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd, a kojim Sarajevski otvoreni centar, kroz različite aktivnosti, želi učiniti korak ka edukaciji medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o potrebama i pravima transrodnih, transpolnih i rodno varijantnih osoba u pristupu adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.