Pregled predavanja Feminističke škole: 05. septembar 2015.

DSC_0768U subotu, 05.09.2015. godine održana su prva predavanja u okviru Modula 3 Feminističke škole Žarana Papić. Predavačica i voditeljica Modula 3 je Danijela Majstorović, profesorica na Studijskom programu za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banja Luci gdje predaje lingvističku grupu predmeta, analizu diskursa i kulturološke i medijske studije.

U okviru prve teme, predavačica je učesnice_ke upoznala sa ključnim pojmovima u kulturološkim studijama, te sa odnosom diskursa, moći i svakodnevnog života. Raspravljalo se o predmetu izučavanja kulturoloških studija, kao i o načinima kako kulturološke studije posmatraju kulturu, označiteljske prakse i reprezentaciju. Predavačica je predstavila tri stuba kulturoloških studija: politička ekonomija, tekst i publika(e), kao i različite epistemološke pristupe u izučavanju kulture kao strukture osjećanja ali i materijalnosti iste. Učesnice_i su se osvrnule_i i na različite definicije kulture (preko Arnolda, Rosalda, Foucaulta i sl.).
U kontekstu Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu različita shvatanja kulture, pokušalo se odgovoriti na pitanje šta čini bosanskohercegovačku kulturu i što ju povezuje s nacijom: materijalno i duhovno stvaralaštvo, artefakti, rituali, društveno-političko određenje itd.

U okviru druge teme, učesnice_i su se bavile_i intelektualnim naslijeđem kulturoloških studija s posebnim osvrtom na kulturalizam i strukturalizam. Analiziran je tekst Raymonda Williamsa (“Culture is ordinary“), objašnjen kulturološki materijalizam, življena i zabilježena kultura, te selektivna tradicija kao njihov povezujući faktor. Govorilo se i o ulozi kritike koja analizira proizvodnju značenja bez da daje estetski sud, kao i o brisanju razlike između „visoke“ i „niske“ kulture u savremenoj kulturološkoj kritici. Učesnice_i su se dotakle_i (anti)esencijalizma i društvenog konstrukcionizma, te primjera za njihovo razumijevanje.

U subotu, 19. septembra predavanja počinju u 12h, a u nedjelju, 20. septembra u 10h. Danijela Majstorović će govoriti o marksizmu i centralnosti klase, te o klasnim identitetima, kao i odnosu kulture i društvene formacije. Govoriće i o subjekatskoj interpelaciji i ideološkim državnim aparatima, o pojmu hegemonije i kontrahegemonije, te o ulozi organskog intelektualca/intelektualke. Biće govora i o lingvističkom obratu u kulturološkim studijama.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).