Najava i raspored predavanja drugog semestra Feminističke škole Žarana Papić

????????????????????????????????????Drugi semestar Feminističke škole Žarana Papić počinje 05. septembra. Polaznice/i će slušati predavanja u okviru Modula 3 – Kultura i ideologija – koji vode Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija i Danijela Majstorović, profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te Modula 4 – Feministička etička i politička teorija – koji vode Tijana Okić, asistentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i Amila Ždralović, viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polaznice/i će učestvovati i u zagovaračko-aktivističkom seminaru – Feministička intervencija – koji vode Saša Gavrić i Tijana Cvjetićanin. Zagovaračko-aktivistički seminar će se realizovati krajem novembra 2015. godine.

U nastavku donosimo raspored predavanja.

Datum Predavač/ica Tema
05. sept. 2015.

* 12.00 – 13.30

 

 

* 14.00 – 15.30

 

Danijela Majstorović (M3)

 

 

Danijela Majstorović (M3)

Ključni pojmovi u kulturološkim studijima: diskurs, moć i svakodnevni život. Kultura, označiteljske prakse, reprezentacija. Tri stuba kulturoloških studija: politička ekonomija, tekst, publika(e).

Intelektualno naslijeđe kulturoloških studija: kulturalizam i strukturalizam. Raymond Williams (“Culture is ordinary”) i kulturološki materijalizam. Brisanje razlike između visoke i “niske” kulture. Savremena kulturološka analiza. (Anti)esencijalizam i društveni konstrukcionizam.

19. sept. 2015.

* 12.00 – 13.30

 

 

* 14.00 – 15.30

 

Danijela Majstorović (M3)

 

 

Danijela Majstorović (M3)

Marksizam i centralnost klase/klasni identiteti. Kultura i društvena formacija. Frankfurtska škola. (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas).

Althusser, subjekatska interpelacija i ideološki državni aparati. Gramsci i pojam hegemonije i kontrahegemonije. Uloga organskog intelektualca/intelektualke.

20. sept. 2015.

Nedjelja,  10-11.30

 

Danijela Majstorović (M3)

Lingvistički obrat u kulturološkim studijama: de Saussure i Barthes. Semiologija, znak, mit.
26. sept. 2015.

* 12.00 – 13.30

 

Tijana  Okić (M4)

 

Uvod u modul 4

03. okt. 2015.

* 12.00 – 13.30

 

* 14.00 – 15.30

 

Amila Ždralović (M4)

 

Tijana  Okić (M4)

Feminizam, poststrukturalizam i kritička teorija: problem (političkog) subjekta

Feminizam/feminizmi. Ljevica i feminizam- marksistički, socijalistički, materijalistički. Državni feminizam versus lijevi feminizam.

10. okt. 2015.

* 12.00 – 13.30

 

* 14.00 – 15.30

 

Amila Ždralović (M4)

 

Tijana  Okić (M4)

Feministička kritika (neo)liberalnih teorija pravde

 

Feministička kritika političke ekonomije. Produktivni i reproduktivni rad. Nacionalizam i politička ekonomija- feminističke perspektive.

17. okt. 2015.

* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

 

Tijana Okić (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

Feminističke kritike mjera štednje. Šta je pogrešno u mainstream feminizmu? Feminizam i državna politika. Šta i koga zapravo podupire država?

Osnovne konceptualizacije “ideologije”

24. okt. 2015.

* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

 

Amila Ždralović (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

 

Feminističke kritike Heberamsove etike

Magistralni marksistički meandri

07. nov. 2015.

* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

 

Damir Banović (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

 

Rod, identitet, seksualnost

Foucaultova intervencija

14. nov. 2015.

* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

 

Ajla Demiragić (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

 

Feminizam/mi i nacionalizam. Tekst i kontekst.

Bourdieuova intervencija

21. nov. 2015.

* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

 

Amila Ždralović (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

 

Feminizam i etika odgovornosti

Psihoanalitički doprinos teoriji ideologije