Šta nas očekuje u drugom semestru Feminističke škole Žarana Papić

????????????????????????????????????

Krajem juna završio se prvi, tromjesečni, semestar Feminističke škole u kojem su se slušala predavanja iz dva modula – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, kao i Država, zakon i ravnopravnost: de jure i de facto. U okviru ova dva modula, polaznice/i su imali priliku da slušaju predavanja stručnjakinja/a iz različitih naučnih oblasti.

U okviru prvog modula, Aida Spahić je govorila o feminističkim, ženskim i queer studijama i njihovom odnosu sa normiranim i akademskim znanjem, Lejla Mušić je držala predavanje o temi historija pokreta – počeci feminističkih djelovanja, sa posebnim osvrtom na matrijarhat. Elmaja Bavčić i Dženita Hrelja Hasečić otvorile su temu o raznolikosti i sporovima feminističkih političkih teorija i praksi. Jedno predavanje je bilo vezano za monoteističke religije i feminizme sa fokusom na islamske studije. Zlatiborka Popov Momčinović je govorila o historiji ženskih udruživanja i pokreta u Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini, kao i o feminističkim teorijama subjektiviteta, te o odnosu roda, identiteta i građanstva. Asja Bakić je govorila o afirmativnom čitanju pornografije u kontekstu suvremene feminističke borbe, a Sandra Zlotrg je na svom predavanju otvorila brojna pitanja vezana za feminističko čitanje lingvistike. Prvi modul je bio zaokružen predavanjima Bojane Đokanović, koja je dala uvid u osnovne teorijske postavke studija maskuliniteta, i Lejle Hadžiahmić, koja je govorila o militarizaciji, nasilju i ratu. U okviru drugog modula, Jelena Milinović je govorila o izradi i izazovima javnih politika za ravnopravnost spolova, dala je uvid u širi kontekst institucionalizacije ravnopravnosti spolova, kroz gender mainstreaming, rodno-odgovorno budžetiranje, pozitivne mjere i kvote, a govorila i o ravnopravnosti i moći, te o zastupanju grupnih interesa. Adnan Kadribašić je održao predavanja vezana za kritički osvrt na državu, pravo i javnu politiku, govorio je o međunarodnom i domaćem okviru za ravnopravnost polova, te o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti. Kika Babić-Svetlin je govorila o nasilju nad ženama, javno-političkom pristupu tom problemu i komparativnim modelima, a Maida Čehajić o temi vezanoj za žene, mir i sigurnost. Miroslav Živanović je kroz svoje predavanje razmatrao procese pripreme i provođenja javnih politika.

Drugi, takođe tromjesečni, semestar počinje 12. septembra. Polaznice/i će slušati predavanja u okviru Modula 3 – Kultura i ideologija – koji vode Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija i Danijela Majstorović, profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te Modula 4 – Feministička etička i politička teorija – koji vode Tijana Okić, asistentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i Amila Ždralović, viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polaznice/i će učestvovati i u zagovaračko-aktivističkom seminaru – Feministička intervencija – koji vode Saša Gavrić i Tijana Cvjetićanin. Modul Kultura i ideologija predstavlja uvod u složene veze između oblika moći, znanja i savremene kritike. Heterogeno i eklektično polje kulturoloških studija kombinuje teorijske pravce poput marksizma, feminizma, postrstrukturalizma itd. kad su u pitanju koncepti kulture, ideologije, globalizacije, politike, znanja i značenja i bavi se subjektivitetima odnosno identitetima te pitanjima rase, klase, roda, etniciteta, nacije, seksualnosti itd, a modul Feministička etička i politička teorija će u obzir uzeti međunarodnu historiju i debate unutar feminističkih teorija i feminističkih pokreta, te ih predstaviti u odnosu na probleme i izazove sa kojima se suočava bh društvo. Polaznicama/ima će se ponuditi različiti teorijski uvidi u etičke i političke postavke unutar feminizama. Suprotstavit će se s jedne strane (neo)liberalni feminizam, a sa druge lijevi/socijalistički/marksistički feminizam. Drugim riječima, cilj modula jeste ukazati na značaj feminističke prakse, te pokazati zašto neki od feminizama nisu nužno emancipatorski, odnosno cilj je ukazati na različite političke koncepcije (i praktične posljedice) različitih feminizama i feminističkih teorija. Zagovaračko-aktivistički seminar će se realizovati krajem novembra 2015. godine.

U nastavku donosimo raspored predavanja.

Datum Predavač/ica Tema
12. sept. 2015.* 12.00 – 13.30

 

 

* 14.00 – 15.30

Danijela Majstorović (M3)

 

 

Danijela Majstorović (M3)

Ključni pojmovi u kulturološkim studijima: diskurs, moć i svakodnevni život. Kultura, označiteljske prakse, reprezentacija. Tri stuba kulturoloških studija: politička ekonomija, tekst, publika(e).Intelektualno naslijeđe kulturoloških studija: kulturalizam i strukturalizam. Raymond Williams (“Culture is ordinary”) i kulturološki materijalizam. Brisanje razlike između visoke i “niske” kulture. Savremena kulturološka analiza. (Anti)esencijalizam i društveni konstrukcionizam.
19. sept. 2015.* 12.00 – 13.30

 

 

* 14.00 – 15.30

Danijela Majstorović (M3)

 

 

Danijela Majstorović (M3)

Marksizam i centralnost klase/klasni identiteti. Kultura i društvena formacija. Frankfurtska škola. (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas).Althusser, subjekatska interpelacija i ideološki državni aparati. Gramsci i pojam hegemonije i kontrahegemonije. Uloga organskog intelektualca/intelektualke.
20. sept. 2015.Nedjelja, 10-11.30 Danijela Majstorović (M3) Lingvistički obrat u kulturološkim studijama: de Saussure i Barthes. Semiologija, znak, mit.
26. sept. 2015.* 12.00 – 13.30 Tijana Okić (M4) Uvod u modul 4
03. okt. 2015.* 12.00 – 13.30

 

* 14.00 – 15.30

Amila Ždralović (M4)

 

Tijana Okić (M4)

Feminizam, poststrukturalizam i kritička teorija: problem (političkog) subjektaFeminizam/feminizmi. Ljevica i feminizam- marksistički, socijalistički, materijalistički. Državni feminizam versus lijevi feminizam.
10. okt. 2015.* 12.00 – 13.30

 

* 14.00 – 15.30

Amila Ždralović (M4)

 

Tijana Okić (M4)

Feministička kritika (neo)liberalnih teorija pravde 

Feministička kritika političke ekonomije. Produktivni i reproduktivni rad. Nacionalizam i politička ekonomija- feminističke perspektive.

17. okt. 2015.* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

Tijana Okić (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

Feminističke kritike mjera štednje. Šta je pogrešno u mainstream feminizmu? Feminizam i državna politika. Šta i koga zapravo podupire država?Osnovne konceptualizacije “ideologije”
24. okt. 2015.* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

Amila Ždralović (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

Feminističke kritike Heberamsove etikeMagistralni marksistički menadri
07. nov. 2015.* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

Damir Banović (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

Rod, identitet, seksualnost

Foucaultova intervencija

14. nov. 2015.* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

Ajla Demiragić (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

Feminizam/mi i nacionalizam. Tekst i kontekst.

Bourdieuova intervencija

21. nov. 2015.* 12.00 – 13.30

* 14.00 – 15.30

Amila Ždralović (M4)

Nebojša Jovanović (M3)

Feminizam i etika odgovornosti

Psihoanalitički doprinos teoriji ideologije

 

Silbus trećeg modula je dostupan ovdje, a četvrtog ovdje.