Pregled predavanja Feminističke škole: 21. juni 2016.

U utorak, 21.06.2016. godine održana su posljednja predavanja i diskusije ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić.

DSC_0040

U okviru modula Kultura, ideologija, etika, Amila Ždralović se, sagledavajući teorijska razmatranja pravde, pravednosti i pravičnosti, koja od najranijih vremena opterećuju razmišljanja o državi, društvu i moralu, osvrnula na nekoliko pristupa pravdi. Takođe su dati osnovni postulati komunitarizma i liberalizma kao ideologija koje insistiraju na različitim konceptima uređenja društva: individualizam naspram zajednice, te je, u tom okviru, analizom djela više teoretičara_ki, diskutirano o sistemu koji bi najbolje zadovoljio sve zahtjeve pravde i pravednosti.

DSC_0056

U okviru modula Ravnopravnost spolova i javne politike, polaznice_i su sa Sašom Gavrićem i Vladanom Vasić planirale_i datume i detalje aktivnosti za izabrane zagovaračke tematske cjeline: analiza rodne ravnopravnosti unutar političkih stranaka i kontekstualiziranje u okviru evropskog spektra stranaka; i ravnopravnost spolova na lokalnom nivou u BiH – analiza provedenih mjera predviđenih lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) u izabrane dvije/tri općine. Konkretni koraci će biti provođeni krajem ljeta.

Ovom sesijom predavanja je završen taj dio ovogodišnje Feminističke škole. Ljeto provodimo u pisanju i objavljivanju tekstova za feministički časopis/web portal koji ćemo osnovati, kao i u pripremi zagovaračkih i aktivističkih intervencija usmjerenih ka poboljšanju politika ravnopravnosti spolova u BiH, za jesen 2016…

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).