Pregled predavanja Feminističke škole: 18. juni 2016.

U subotu, 18.06.2016. godine održana su predavanja i diskusije modula Kultura, ideologija, etika ovogodišnje Feminističke škole Žarana Papić.

svi 18.06

Danijela Majstorović, profesorica na Studijskom programu za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banjaluci gdje predaje lingvističku grupu predmeta, analizu diskursa i kulturološke i medijske studije, govorila je o kulturološkim studijama.

Predavačica je učesnice_ke upoznala sa ključnim pojmovima u kulturološkim studijama, te sa odnosom diskursa, moći i svakodnevnog života. Raspravljalo se o predmetu izučavanja kulturoloških studija, kao i o načinima kako kulturološke studije posmatraju kulturu, označiteljske prakse i reprezentaciju. Predavačica je predstavila tri stuba kulturoloških studija: politička ekonomija, tekst i publika(e), kao i različite epistemološke pristupe u izučavanju kulture kao strukture osjećanja ali i materijalnosti iste. Učesnice_i su se osvrnule_i i na različite definicije kulture (preko Arnolda, Rosalda, Foucaulta i sl.).
Pokušalo se odgovoriti na pitanje šta čini kulturu društva i što ju povezuje s nacijom: materijalno i duhovno stvaralaštvo, artefakti, rituali, društveno-političko određenje itd.

danijela

U utorak, 21. juna predavanja počinju u 17:30h. U okviru izbornog modula 1 (Kultura, ideologija, etika), Amila Ždralović će govoriti o feminizmu, liberalizmu, komunitarizmu, problemima postizanja teorijskog konsenzusa u definisanju pravde i pravednosti. U okviru izbornog modula 2 (Ravnopravnost spolova i javne politike) učesnice_i će razraditi detaljan plan realizacije zagovaračkih aktivnosti za naredni period.

 

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).