Edukacija sudija_tkinja i tužitelja_ki o ljudskim pravima LGBTI osoba treću godinu zaredom

PravosudjeNakon 6 godina rada na regulaciji krivičnih djela počinjenih iz mržnje, Federacija BiH napokon je svojim Krivičnim zakonom predvidjela strožije kažnjavanje za krivična djela motivisana mržnjom i predrasudama. Mada se ove dugo očekivane izmjene i dopune čine kao razlog za slavlje, ipak nam preostaje još mnogo posla da bismo osigurali njihovu adekvatnu implementaciju. Slična situacija je i sa oblašću zaštite od diskriminacije, u kojoj je još uvijek potrebno obrazovati praktičare_ke, posebno o specifičnostima nejednakog tretmana i postupanja prema lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim i transrodnim osobama.

Sarajevski otvoreni centar i Centar za edukaciju sudija i tužitelja FBiH (CEST FBiH), ohrabreni ovakvim promjenama, odlučili su nastaviti davati svoj doprinos borbi protiv ovakvih krivčnih djela i zaštiti od diskriminacije, te će u periodu 9-10. maja 2016. godine organizovati dvodnevnu obuku za sudije_tkinje i tužitelje_ke FBiH na temu Antidiskriminaciono i krivično pravo: suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBTI osobama, iskustva u BiH i regiji. Na Obuci će učestvovati ukupno 22 predstavnika_ice pravosudnih institucija FBiH.

Cilj ove edukacije jeste senzibilizirati i upoznati sudije_tkinje i tužitelje_ke s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.