Obuke: Efikasnija pravosudna zaštita u slučajevima diskriminacije manjinskih grupa u BiH

1Heinrich Böll Stiftung, Ured za BiH i Sarajevski otvoreni centar su uz podršku CEST RS-a u periodu od 18-19. maja 2015. godine u Istočnom Sarajevu organizovali seminar za 14 sudija_tkinja i tužitelja_ki, a u periodu od 20-21. maja 2015, uz podršku CEST FBiH, u Sarajevu seminar za 28 sudija_tkinja i tužitelja_ki na temu: Anti-diskriminaciono pravo, suzbijanje diskriminacije manjinskih grupa, iskustva iz Bosne i Hercegovine i iskustva iz regije.

Cilj obuke bio je da se sa predstavnicima_ama pravosudnih institucija u BiH razmijene znanja,  iskustva i prakse u cilju lakše klasifikacije i adekvatnijeg prepoznavanja ovakvih slučajeva, kao i efikasnije primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Tokom treninga kombiniran je sociološki i politološki pristup problemu diskriminacije, te pravna teorija i praksa. Kroz program intreaktivnog treninga, sudije_tkinje i tužitelji_ke su imali_e priliku slušati, diskutovati i sticati nova znanja o temama koje se tiču suzbijanja diskriminacije manjinskih grupa u BiH, o predrasudama koje mogu uticati na profesionalni rad državnih službenik_ica, o čemu je sa sudijama_tkinjama i tužiteljima_kama razgovarala Slobodanka Dekić, magistrica ljudskih prava i koordinatorica programa Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije.

U sklopu teme koji se ticao sistema pravne zaštite od diskriminacije u pravnom sistemu BiH, sudije_tkinje i tužitelji_ke su mogli_e slušati i diskutovati o funckionisanju pravnog  sistema, razlici između kolektivne i individualne diskriminacije, te koji su to koraci u dokazivanju diskriminacije. Na ovu temu sa sudijama_tkinjama i tužiteljima_kama je razgovarao dr. Nedim Ademović iz Sarajeva, advokat i profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Učesnici_ce treninga dalje su imali_e priliku čuti i diskutovati i o diskriminaciji i društvenim odnosima, indirektnoj diskriminaciji i suzbijanju dikriminacije, a sesiju je održao Srđan Dvornik, mr.sci. politologije i sociolog iz Zagreba.

Mladen Antonijević, magistar međunarodnog prava i ljudskih prava iz Beograda je sa sudijama_tkinjama i tužiteljima_kama razgovarao o opštim normama zabrane diskriminacije, mehanizmima i standardima zaštite prava seksualnih manjina, te o zabrani diksriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Iako BiH ima zadovoljavajuće zakonske okvire zaštite od diskriminacije, zbog njegove neadekvatne implementacije sve je veći broj slučajeva diskriminacije zabilježenih u praksi. Shodno tome, potrebno je raditi na dodatnoj edukaciji predstavnika_ica pravosudnih institucija u BiH, a u cilju što adekvatnijeg procesuiranja i suzbijanja problema diskriminacije.