Javne politike

Opština Centar pristupa izradi lokalnog Gender akcionog plana

Izrada lokalnog gender akcionog plana će se realizovati od januara 2016. Sarajevski otvoreni centar i Žene ženama će biti sastavni dio radne grupe te će tako aktivno...

Inicijativa za usklađivanje Zakona o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH

Sarajevski otvoreni centar je pokrenuo još jednu inicijativu u cilju zaštite ženskih prava te osiguravanja integrisanja principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou....

U Parlamentu FBiH i NSRS treba da se koristi rodno senzitivan jezik

Sarajevski otvoreni centar je prošle sedmice uputio dopis Komisiji za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH i Odboru jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike...

ARS BiH i Gender centar FBiH odgovorili na zahtjev Mreže za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Nakon što je 13.05. 2015. Ženska mreža BiH uputila zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Gender centru...

Inicijativa za izradu lokalnog Gender akcionog plana Općine Centar

Sarajevski otvoreni centar i Udruženje Žene ženama iz Sarajeva, uputile su danas dopis načelniku Općine Centar Dževadu Bećireviću dopis u kojem ga pozivaju na sastanak sa...

Upućen zahtjev Rektoratu UNSA za uvođenje rodno osjetljivog jezika

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Sarajevski otvoreni centar, uputili su danas dopis Rektoratu Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom za donošenjem propisa i akata kojim bi...