14 SOCovih inicijativa inkorporirano u Gender akcioni plan Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je u decembru 2019. godine održala 49. sjednicu na kojoj je usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine. Izradu ovog Gender akcionog plana pokrenula je predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova, Vildana Bešlija. Sarajevski otvoreni centar je sudjelovao u radnoj grupi koja je radila na izradi Gender akcionog plana, zajedno sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnicima ministarstava Kantona Sarajevo i drugih organizacija civilnog društva.

Sarajevski otvoreni centar je predložio ukupno 18 inicijativa koje su se odnosile na ljudska prava žena i LGBTI osoba, od kojih je 14 usvojeno i inkorporirano u Gender akcioni plan 2019-2022.

Neke od usvojenih inicijativa su:

  • usvajanje standarda za korištenje rodno osjetljivog jezika u Skupštini i Vladi KS
  • davanje svih zakonskih i podzakonskih akata Skupštine KS na mišljenje Komisiji za jednakopravnost spolova KS
  • usklađivanje Pravilnika o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim
    ustanovama na području Kantona Sarajevo
  • uvođenje programa obuke, kao dio stručnog usavršavanja policije, na temu krivičnih djela počinjenih iz mržnje u skladu sa Krivičnim zakonom FBIH i njihovo redovno provođenje, izrada i usvajanje standardnih operativnih procedura za policiju i pravosuđe u slučaju krivičnih djela počinjenih iz mržnje u skladu sa Krivičnim zakonom FBiH, te brojne druge koje možete pronaći na ovom linku.

Gender akcioni plan je donesen u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH i Gender akcionim planom BiH 2018-2022, i predstavlja važan strateški dokument koji postavlja temelje za efikasno ostvarivanje ravnopravnosti spolova u prioritetnim oblastima. Ovim putem zahvaljujemo Komisiji za jednakopravnost spolova i Ministarstvu rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo što su prepoznali Gender akcioni plan kao značajan instrument za ispunjenje obaveza utvrđenih Ustavom.