Video: Šta su gender akcioni planovi?

Gender akcioni planovi predstavljaju strategiju kojom se definišu programski ciljevi za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. Zašto je usvajanje GAPova bitno na državnom, ali i na kantonalnom nivou, saznajte u našem videu.

Aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.