Feministička škola Žarana Papić

bos_soc_6_full copy

Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

O školi: Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz četiri teorijsko-praktična modula pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Škola se sastoji od dva obavezna teorijsko-praktična modula i dva izborna modula, koju će polaznice/i slušati od aprila do juna.  Na jesen 2016. godine planirano je osnivanje alumni zajednice prve i druge završene generacije Feminističke škole.

Predavačice/predavači i moduli: Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija. Prvi obavezni modul je Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, dok je drugi obavezni modul Država, zakon i ravnopravnost. Uz ova dva obavezna modula, polaznice/ci će imati priliku da izaberu još jedan modul koji žele da slušaju. Izborni moduli su – Ravnopravnost spolova i javne politike (koji će biti usmejren na praktični rad) i Kultura, ideologija, etika (koji će biti usmjeren na teorijska znanja). Seminar, koji će se realizovati u drugoj polovini godine, ticat će se zagovaranja i aktivizma kroz feminističku intervenciju u javnom prostoru ili zagovaračku akciju.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Napominjemo da Škola ne može da snosi troškove putovanja i smještaja. Prijava za Školu se vrši preko e-maila, u kojem osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 250 riječi). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu i znanje engleskog jezika. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju sredinom marta.

Izvođenje nastave:

Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Nastava će se izvoditi od aprila do juna (11 sedmica), jednom sedmično (utorkom) po tri sata, od 17:30 do 20:30. Ponekad će se dešavati da se nastava održava subotom umjesto utorkom. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanje, pisanje završnog eseja u oviru jednog od modula, kao i realizacija grupnih radova, koji ne moraju nužno biti u pisanoj formi (umjetnički rad, istraživanje, javni događaj, zagovaračka akcija). Mjesto izvođenja nastave je prostor Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu:  04. mart 2016. 

Prijave se šalju mailom na adrese jasmina@soc.ba i delila.soc@gmail.com. Zainteresovane osobe, takođe, mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovih e-mailova ili preko telefona 033/551 000. Više o prošlogodišnjoj Feminističkoj školi, kao i uopšte o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 17. juni 2017. Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 10. juni 2017. Pregled predavanja Feminističke škole, 3. juni 2017. Pregled predavanja Feminističke škole, 27. maj 2017. Pregled predavanja Feminističke škole, 19. i 20. maj 2017. Pregled predavanja Feminističke škole, 22.04.2017. Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 15.04.2017. Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 08.04. K O N K U R S za upis treće generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić Feministički prostori djelovanja u BiH: mogućnosti i izazovi ŽIVOT U MIRU NAKON SILOVANJA U RATU – SILOVANJE, TRANSGENERACIJSKA TRAUMA, Patrijarhat ne miruje FEMINISTIČKA REFORMA ISLAMA – UDARAC FUNDAMENTALIZMU ISPOD POJASA