Pregled predavanja – Feministička škola 19. septembar

Prošle sedmice (subota, 19.09.2020.) smo imali priliku održati osmi set predavanja u sklopu Feminističke škole Žarana Papić. Naši_e polaznici_ce su se pobliže upoznali_e sa pravima radnika i radnica u privatnom i javnom sektoru na tržištu u BiH, te sa konceptom rodno zasnovane diskriminacije pri radu. Osvrnuli smo se na historijski aspekt radnih prava i uporedili položaj radnica i radnika u današnjem modernom društvu. O navedenim temama razgovarali smo sa sljedećim predavačicama: Lejla Gačanica, Mersiha Bećirović i Ines Tanović-Sijerčić. U nastavku donosimo kratak pregled pojedinačnih predavanja.

Lejla Gačanica: Od rodne podjele rada do feminizacije rada. Rodno zasnovana diskriminacija na radu.

Predavanje se fokusiralo na reproduktivni rad – društvenu reprodukciju, feminizaciju rada te procjepe koje su kreirali sudari emancipatorskih težnji i tržišnih uslova, te načina na koje su se  reflektirali na živote žena. Izbori i obaveze pred koje su žene stavljene u novoj stvarnosti ‘reprodukcije radne snage’ i ‘produktivnog rada’ otvorili su pitanja koja feminističke teorije i aktivističke prakse nastoje adresirati.

Mersiha Beširović: Sindikalno organiziranje u BiH. Prava radnica i radnika. Privatni i javni sektor u BiH.

Sesija „Sloboda organizovanja u BIH. Privilegija zaposlenih u javnom sektoru i pravo koje se ne potražuje“ osvrnula se na vrlo značajnu temu radničkog aktivizma te potrebu  organizovanja radnika i radnica u sindikat kao osnovnog preduslova za bolju zaštitu radničkih prava. U svom izlaganju Mersiha Beširović se posebno osvrnula na činjenicu da ovo jedno od temeljnih radničkih prava koje je garantirano kako međunarodnim standardima i  Ustavom BIH tako i  drugim zakonima unutar BIH i njenih administartivnih jedinica na svim nivoima u praksi nažalost se ne potražuje ali i ne primjenje. Ovo je posebno specifično u privatnom sektoru. Na više primjera predstavljeni su svi problemi koje STBIH ima kad je u pitanju sindikalno organizovanje, uzroci ali i neka od rješenja koja STBIH vidi u cilju osiguranja stvarne slobode organizovanja i prava radnika i radnica na udruživanje. Pored ovog na sesiji se govorilo o stanju radničkih prava u sektoru u kojem STBIH djeluje a istu je obilježilo i vrlo aktivno učešće polaznika škole koje su također podjelili svoja iskustva i razmišljanja kako o samoj temi ove sesije tako i o sindikalnom pokretu u BIH ali i uvjetima u kojima rade radnici i radnice u sektoru trgovine.

Ines Tanović Sijerčić: Pravo na odmor

Pitanje odmora oduvijek je bilo klasno pitanje. I dok su odmor svi trebali i željeli, rijetki su ga mogli priuštiti. Kroz gotovo cijelu ljudsku istoriju, odmor je bio privilegija bogatih, te jedno od najvažnijih polja sindikalne i radničke borbe. Na ovom predavanju prošli smo kroz kratki istorijat razvoja odmora, s naglaskom na koncept odmora i radničkih odmarališta u socijalističkoj Jugoslaviji, te zajednički analizirali odmor današnjice i budućnosti.