Pregled predavanja – Feministička škola 8. august

U subotu 08.08. održao se četvrti set predavanja u sklopu Feminističke škole Žarana Papić. Započeli smo s pravnim modulom, i predavači_ce su bili_e Adnan Kadribašić, stručnjak za ljudska prava, ravnopravnost polova i vladavinu prava i Zorana Antonijević, doktorica rodnih studija.

Adnan Kadribašić – Kratki historijat i kritički osvrt na državu, pravo i javnu politiku – izazovi i mogućnosti za napredak. Uvod u politike ravnopravnosti

Tokom ovog modula učesnici_ce su razmatrali osnove uređenja države, prava i javnih politika kako bi se prepoznali modeli djelovanja i zagovaranja za pitanja ravnopravnosti spolova. Razgovarano je i o pravnim pretpostavkama za zagovaranje većeg angažmana nadležnih institucija u pogledu otklanjanja diskriminacije na osnovu spola i provođenja obaveze djelovanja za ravnopravnost spolova. Kroz primjere neravnopravnosti spolova u BiH diskutovano je o mogućim načinima djelovanja za postizanje ciljeva ravnopravnosti spolova. U nastavku predavanja naredne sedmice biti će više razgovora o temi diskriminacije na osnovu spola i mehanizama zaštite koji postoje u BIH.

Zorana Antonijević – Gender mainstreaming: urodnjavanje. Kratka istorija i lokalni kontekst. Konceptualizacija, operacionalizacija i institucionalizacija urodnjavanja. Feministički izazov 21. vijek

Drugo predavanje pod naslovom „Gender mainstreaming: urodnjavanje – Feministički izazov 21. vijeka“ održala je dr Zorana Antonijević u okviru drugog modula „Država, zakon i javne politike“. U okviru predavanja dr Antonijević je povezala nastanak urodnjavanja sa feminističkim talasima, istorijskim razvojem feminističkih politika i strategija, kao i sa internacionalizacijom i institucionalizacijom feminističke prakse. Prodor rodne perspektive u sve politike i institucije na svim nivoima odlučivanja desio se početkom devedesetih godina, prije svega zahvaljujući većem učešću žena u politici, razvoju međunarodnog programskog okvira rodne ravnopravnosti kroz Pekinšku deklaraciju i Plan akcije, osnivanje mehanizama i agencija za rodnu ravnopravnost, kao i ulaskom liderica – feministkinja u sistem državne uprave. Iako izrazito transformativna strategija promjene, gender mainstreaming se suočava sa određenim izazovima prije svega u kontekstu slabih institucija, nerazvijenih demokratskih procedura i deklativne podrške ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti od strane političkih elita.

Cilj sesije bio je da se pokaže istorijat i razvoj feminističkih strategija promjene, ali i ukaže na potrebu da se one primjenjuju istovremeno. Učesnici_ce su imali priliku da se pobliže upoznaju sa osnovnim principima rodne analize javnih politika, kako bi razumjeli na koji način određeni problemi rodne nejednakosti dolaze na političku agendu i tamo se uobličavaju kao ciljevi javne politike.

“Mene je kao predavača ohrabrila količina znanja i vještina koje imaju polaznice i polaznici ove generacije škole. Kako je naglasak prvog modula bio na kritičkom osvrtu na državu i pravo, diskusija je prošla u intezivnoj razmjeni mišljenja o tome kako feminističke principe pretvoriiti u javne politike.” – Adnan Kadribašić 

“Primjena transformativnih rodnih politika i praksi ne zavisi samo od političke vizije i ideologije političkih aktera, već i od vrijednosti, normi i znanja koje posjeduju oni koji politike sprovode u svakodnevnu životnu praksu, tj. od birokratskog aparata koji se, najčešće, promjeni opire. “ – Zorana Antonijević