Konkurs za upis sedme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2023. godini

Sarajevski otvoreni centar objavljuje

K O N K U R S

za upis sedme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2023. godini

Sarajevski otvoreni centar je od 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

O školi: I ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznici_e slušati od septembra do novembra 2023.

Predavačice/predavači i moduli: Predavačko osoblje čine profesori_ce različitih naučnih oblasti, aktivisti_kinje, te predstavnici_e institucija i organizacija. Prvi modul je Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija. Uvod u anti-rodni pokret; drugi modul je Strategije i načini djelovanja anti-gender pokreta; treći modul je Praktični rad – odbrana feminizma.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošli_e studenti_ce humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Prijava za Školu se vrši preko e-maila, u kojem se prilaže CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 200 riječi). Od kandidata/kandidatkinja se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu.

Izvođenje nastave: Nastava će se izvoditi od septembra do novembra (11 sedmica), u pravilu subotom po 4 sata, od 10h do 14h, na BHS jeziku. Očekuje se da polaznici_e prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznici_e će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanja. Nastava će se izvoditi u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Podgaj 14, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, svi koji zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da sarađuju sa Sarajevskim otvorenim centrom na zagovaranju tema koje se tiču prava žena, LGBTI osoba i uopće marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu: 26. juli 2023. 

Prijave se šalju mailom na adresu [email protected]. Zainteresovane osobe, takođe, mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovog e-maila ili preko telefona 033 551 000. Više o dosadašnjim Feminističkim školama, kao i uopće o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska.