Sudije_tkinje i tužitelji_ke: Edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba su nam potrebne

20160510_090831Sarajevski otvoreni centar je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužitelja FBiH (CEST FBiH), a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH u periodu od 09. – 10. maja 2016. godine na Jahorini organizirao dvodnevnu obuku za 17 sudija_tkinja i tužitelja_ki na temu: Antidiskriminaciono i krivično pravo: suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBTI osobama, iskustva iz Bosne i Hercegovine i iskustva iz regije.

Cilj obuke je bio upoznavanje pravosudne zajednice sa unapređenjem anti-diskriminacionog i krivičnog zakonodavstva i prakse u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBTI osobe kao marginaliziranu društvenu grupu, od značaja za njihov rad u pravosudnim institucijama, ali i senzibilizirati i upoznati sudije_tkinje i tužitelje_ke s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

Prvi dan obuke sudije, sutkinje i tužitelji_ke su imali_e priliku da slušaju o LGBTI terminologiji –  o spolu, rodu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i spolnim karakteristikama, te o predrasudama i stereotipima kao uzrocima diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Na ovu temu sa prisutnima je razgovarala Naida Kučukalić ispred Sarajevskog otvorenog centra. Također, ovaj dan se govorilo i o pravnom okviru primjenjivom na suzbijanje diskriminacije kao i o suzbijanju diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Nedim Kulenović iz udruženja Vaša Prava BiH je govorio o ovome. Drugi dan se govorilo o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta – pravnom okviru ali i analizi konkretnih slučajeva iz regionalne prakse, kao i prakse Evropskog suda za ljudska prava. O ovome je govorila Marija Lučić-Ćatić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Sudije_tkinje i tužitelji_ke su istaknuli_e kako je od velike važnosti da se domaći praktičari_ke pravosuđa educiraju o ljudskim pravima LGBTI osoba te da su im edukacije koje se tiču ljudskih prava LGBTI osoba od velike važnosti.