RAK sankcioniše rodne stereotipe u reklamama

Dana 13.02.2018.godine Gender centar Republike Srpske – Centar za jednakost i ravnopravnost spolova je donio preporuku za niz institucija Republike Srpske kojom su dužne da poštuju standarde za ravnopravnost spolova.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je donijela rješenje na osnovu kojeg se utvrđuje da je Radio televizija Repubilke Srpske prekršila član 3. stav (3) Osnovni principi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija („Službeni glasnik BiH“, broj 3/16). Za navedeno kršenje Regulatorna agencija za komunikacije BiH je izrekla Radio televiziji Republike Srpske mjeru pismenog upozorenja.

Ova preporuka je reakcija na zahtjev Sarajevskog otvorenog centra, koji je sa drugim organizacijama i pojedincima/kama, uputio zahtjev Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Gender centru Vlade Republike Srpske za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH te Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Zahtjev je upućen zbog emitovanja reklame u okviru kampanje „Proslavi odgovorno – ako misliš piti, vozač nemoj biti“.

Osim izricanja pismenog upozorenja Radio televiziji Republike Srpske se stavlja na znanje da svako ponovljeno kršenje regulatornih pravila i propisa Agencije može rezultirati izricanjem strožije sankcije. Time je jasno definisano da Radio televizija Republike Srpske jeste izvršila povredu Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija emitovanjem navedene reklame. Pored ovog upozorenja u prethodnoj godini RTRS-u su izrečene još dvije novčane kazne u iznosu od 21.000 KM a u vezi sa kršenjem relevantnih odredbi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija (Kodeks o AVM). Također su izrečene dvije novčane kazne u ukupnoj vrijednosti od 63.000 KM zbog kršenja druga dva kodeksa.

Vjerujemo da će pismeno upozorenje imati učinka te da neće doći do ponovnog prikazivanja ovakvog i/ili sličnih sadržaja koji diskriminiraju žene ili bilo koje druge kategorije društva.