Oznaka: RAK

RAK sankcioniše rodne stereotipe u reklamama

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je donijela rješenje na osnovu kojeg se utvrđuje da je Radio televizija Repubilke Srpske prekršila član 3. stav (3) Osnovni principi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija („Službeni glasnik BiH“, broj 3/16). Za navedeno kršenje Regulatorna agencija za komunikacije BiH je izrekla Radio televiziji Republike Srpske mjeru pismenog upozorenja.