Gender centar RS-a: Rodnim stereotipima nema mjesta u reklamama

U vezi sa zahtjevom za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini koji je Sarajevski otvoreni centar 19.01.2018. godine uputio Gender centru Republike Srpske – Centru za jednakost i ravnopravnost polova, kao i Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, i pritužbom za ispitivanje kršenja Kodeksa o Audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija upućenoj Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, a koji se odnose na sadržaj reklamne kampanje usmjerene na podizanje svijesti o bezbjednosti saobraćaja, Gender centar Republike Srpske – Centar za jednakost i ravnopravnost polova je 13.02.2018. donio preporuku kojom nizu institucija, među kojima su i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, da su, kao institucije RS-a, prilikom kreiranja kampanja i provođenja aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti javnosti o određenim problemima u društvu, dužne da u svom radu poštuju i primjenjuju normativno-pravne standarde za ravnopravnost spolova. Također im preporučuje da imaju u vidu da rodni stereotipi koji su uvriježeni na našim prostorima koji se koriste u ovakvim kampanjama, da bi iste bile bolje prihvaćene u široj javnosti, mogu kod javnosti da ostave utisak da se njima neka osoba s namjerom predstavlja na omalovažavajući i ponižavajući način s obzirom na spol, čime se može izvršiti ili podstaći diskriminacija na osnovu spola.

Nadalje, Gender centar RS preporučuje ovim institucijama/preduzeću da kroz programske koncepte i kampanje razvijaju svijest o ravnopravnosti spolova i izbjegnu svrstavanje žena i muškaraca u tradicionalne društvene uloge, imajući u vidu da takav prikaz žena i muškaraca u medijima predstavlja prepreku rodnoj ravnopravnosti.

Preporuka ide u tom smjeru da se u kampanjama eliminišu svi oblici direktnih i indirektnih diskriminatornih sadržaja s obzirom na spol, posebno vodeći računa o tome da predstavljanje osobe na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i može dovesti do diskriminatorne prakse.

Naime, dana 18.01.2018. godine u okviru kampanje „Proslavi odgovorno – ako misliš piti, vozač nemoj biti” javno je na Radio televiziji Republike Srpske emitovana reklama koja perpetuira štetne i patrijarhalne stereotipe i obrasce ponašanja pod krinkom humorističnog skretanja pažnje na opasnosti vožnje pod utjecajem alkohola. Reklama počinje riječima muškarca kojima on iskazuje kako mu je bilo dobro na slavi kod kuma, i drsko pita ženu, koja nosi ključeve i otključava automobil, „Kuda“, na šta žena odgovara: „Kući“; razgovor se nastavlja riječima muškarca: „Šta sam doček'o da me žena vozi.“, a nakon toga djevojčica sa zadnjeg sjedišta automobila odgovara: „Tata, bolje je i mama, nego rakija”.

Kao cilj ove preporuke Gender centra RS se navodi ukazivanje na obvezu primjene normativno-pravnih standarda za ravnopravnost spolova i sprečavanje da se u budućnosti kreiranju slični reklamni spotovi koji u javnosti mogu ostaviti utisak da se istima želi izvršiti ili podstaći diskriminacija na osnovu spola.

Iako je ovaj akt preporučujućeg karaktera, uključuje obvezu odgovornih da u roku od 30 dana obavijeste Gender centar o poduzetim mjerama.