Promocija knjige „Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku“

Korice_ZabiljezeneSarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH, Ambasade Švicarske u BiH i Fondacije CURE organizuje promociju knjige „Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku, u kojoj se ženska udruživanja i individualni napori žena, u prethodnih 100 godina i više, smještaju u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. političke kontekste. O doprinosima žena u umjetničkoj, naučnoj, aktivističkoj, kulturnoj i ostalim sferama života, kao i o izazovima rada na knjizi govoriće neke od osoba koje su pisale dijelove knjige – Amila Ždralović, Elmaja Bavčić i Zlatan Delić, autorice i autor pojedinih poglavlja u knjizi, dok će razgovor moderirati Jasmina Čaušević, urednica knjige.

Promocija će se održati 11. septembra 2014. godine u 13.30 u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo) u sklopu zvaničnog otvaranja PitchWise festivala, koji organizuje Fondacija CURE.

Amila Ždralović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i stekla zvanje magistrice socioloških nauka. Zaposlena je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Između ostalog, objavila je sljedeće radove: Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj na mir i sigurnost (u koautorstvu sa Mirelom Rožajac – Zulčić), Oblikovanje roda u tranzicijskim procesima sa osvrtom na BiH (u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LII/2009.), Simboličko nasilje i rodni odnosi (u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LI/2008.), Društveni aspekti političkog sistema BiH (u: „Država, politika i društvo u BiH“, 2011.), Čitanje Rawlsove teorije prvobitnog položaja iz perspektive rasprave o pravednosti I. M. Young (u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LIII/2010).

Elmaja Bavčić rođena je 1983. godine u Sarajevu gdje je završila studij Komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je na Odsjeku za rodne studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerziteta u Sarajevu. Bavi se pitanjima obrazovanja, feminističkom teorijom i političkim aktivizmom. Živi i radi u Sarajevu.

Zlatan Delić rođen je 1987. godine u Tuzli gdje je završio studij književnosti (svjetska i južnoslavenska) i b/h/s jezika na Filozofskom fakultetu. Magistrirao je na Odsjeku za rodne studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige „TUBO-FOLK ZVIJEZDA (konstruiranje ženskog subjekta u pjesmama/tekstovima Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše)“. Član je redakcije časopisa za feminističke i rodne teorije, kritiku i društvena pitanja Patchwork i godišnjaka Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Baština. Bavi se pitanjima subjektiviteta, književnom i feminističkom teorijom, rodnim i kulturalnim studijama. Živi i radi u Sarajevu.

Jasmina Čušević (1976) diplomirala jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija. Urednica, autorica ili koautorica u brojnim publikacijama. Teorijski i aktivistički se bavi feminističkom lingvistikom i LGBT kulturom. Živi u Sarajevu.