Edukacija za zdravstvene radnike_ce o zdravlju transrodnih osoba i postupcima prilagodbe spola na platformi e-medikacija.ba

Sarajevski otvoreni centar već godinama, prvenstveno kroz svoj zagovarački aspekt, radi na stvaranju boljeg društvenog položaja i unaprjeđenja prava transrodnih osoba. Dosad su tako mapirani troškovi prilagodbe spola u Srbiji i Crnoj Gori, sprovedeno je istraživanje i analiza stanja pristupa zdravstvenim uslugama u BiH, održani su zagovarački sastanci s institucijama u oblasti zdravstva, a 2022. je formirana zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja.

PIŠE: Matej Vrebac

U sklopu projekta Unaprjeđenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH, koji provodi Sarajevski otvoreni centar (SOC), kao dio USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava INSPIRE, na platformi e-medikacija.ba dostupna je edukacija za zdravstvene radnike_ce o zdravlju transrodnih osoba i postupcima medicinske prilagodbe spola. Potreba za edukacijama liječnika_ca u BiH se uočava svakodnevno kada trans osobe traže inkluzivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu u bh. zdravstvenim ustanovama, a budući da BiH nema educiranog medicinskog kadra za vođenje i praćenje procesa prilagodbe spola, poput psihologa_inja, endokrinologa_inja, ginekologa_inja, urologa_inja, pedijatara_ica, plastičnih i rekonstruktivnih hirurga_inja. Sve se više doeduciraju stručnjaci_kinje u oblasti mentalnog zdravlja, ali nedostaje senzibiliziranih psihologa_inja i psihijatara_ica u javnim zdravstvenim ustanovama, kao što su domovi zdravlja, bolnice i klinički centri. Krajnji cilj jeste osposobljenost liječnika_ca za procedure prilagodbe spola te uvođenje trans specifične zdravstvene zaštite u sistem obveznog zdravstvenog osiguranja, kako trans osobe ne bi morale zdravstvene usluge tražiti van BiH o vlastitom trošku.

Serija predavanja i drugi edukativni materijali iz oblasti endokrinologije, hirurgije, urologije, kliničke psihologije su dostupni na platformi e-medikacija.ba, kao i specifično iskustvo i potrebe iz perspektive same transrodne osobe. Prof. dr. sc. Tina Dušek sa Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb je objasnila obrazac zbrinjavanja transrodnih osoba od strane adultnog endokrinologa, s naglaskom na primjenu i ciljeve hormonske terapije. Dr. Vladimir Kojović s Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dječiji hirurg na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije te osnivač i izvršni direktor Andromedic akademije za rekonstruktivnu urologiju naglasak je stavio na polje svoje ekspertize: urologiju i rekonstruktivnu hirurgiju. Dr. Kojović je posebnu pažnju posvetio hirurškim procedurama potvrde spola odnosnogornjim-top operacijama(povećanje ili uklanjanje grudi) te „donjim-bottom operacijama“ (genitalna hirurgija: vaginoplastika i faloplastika). Iva Žegura, specijalistica kliničke psihologije s Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, je razlagala osnovne postavke rodne disforije te što bi psiholog_inja trebao_la znati pri radu s transrodnim osobama kroz prizmu interdisciplinarne zdravstvene skrbi trans osoba. Posebno su od važnosti preporuke Žegure za stručnjake_kinje u području mentalnog zdravlja. Naročit smisao i značaj same doedukacije se ogleda kroz iskustvo Vlahović Erina, transrodnog muškarca i interspolne osobe, koje ukazuje na potrebe trans osoba u zdravstvenom sistemu. Smjernice za inkluzivnu zdravstvenu zaštitu koje on navodi govore o važnosti informiranog pristanka, prava na samoodređenje, privatnost i tjelesnu autonomiju te osvještavaju da je proces medicinske tranzicije različit za sve trans osobe.

Programska koordinatorica SOC-a, Delila Hasanbegović Vukas, naglašava važnost otvaranja prostora za stručna usavršavanja bh. liječnika_ca u postupcima prilagodbe spola: „Kroz višegodišnje iskustvo zagovaranja pristupa trans osoba zdravstvenoj zaštiti i pravnom priznanju roda, uočili smo nedostatke sistema kako pravnog, tako i zdravstvenog – od izostanka regulacije ovih zdravstvenih usluga, do praktičnih problema needuciranosti liječnika_ca više grana medicine za vođenje i praćenje tranzicije“. Stoga je, kako ističe Delila, izuzetno važno ostvarivanje saradnje s ljekarskim komorama u BiH te putem njihovih servisa kreiranje još jedne edukacije koja je obostrano potrebna i vrijedna: s jedne strane liječnicima_ama donosi benefite novih znanja i obnavljanje licenci, a s druge strane transrodnim i rodno varijantnim osobama u BiH postepeno čini dostupnim spektar zdravstvenih usluga kako bi u potpunosti živjeli svoj rodni identitet.

Članak je objavljen uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj članka isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.