Kroz treninge na temu vršnjačkog savjetovanja do inkluzivne psihosocijalne podrške za LGBTI osobe u Prijedoru

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, u Prijedoru je u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 1. i 2. jula održan dvodnevni trening na temu vršnjačkog (peer-to-peer) savjetovanja i pružanja inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga zaštite mentalnog zdravlja za LGBTI osobe.

Na treningu su učestovovali članovi i članice Udruženja „Centar za mlade KVART“ iz Prijedora i Udruženja „Novi dan“ iz Banjaluke, sa kojima će Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade, pored ostalih organizacija širom BiH, u narednom periodu raditi na jačanju kapaciteta za pružanje usluga peer to peer savjetovanja i senzibilirane psihološke podrške LGBTI osobama. S tim u vezi, Centar za mlade KVART će raditi na jačanju vlastitih kapaciteta za pružanje vršnjačkog savjetovanja, a LGBTI osobe u slučaju dalje potrebe za psihološkom i psihoterapijskom pomoći, moći će se obratiti psihoterapeutkinji iz Udruženja Novi dan.

Kao i prethodni treninzi za javne ustanove (centre za mentalno zdravlje i centre za socijalni rad) i orgnaizacije civilnog društva, i ovaj trening je koncipiran tako da su obrađene pravna situacija zaštite ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, vršnjačko savjetovanje te praktične smjernice za inkluzivno postupanje i pružanje podrške LGBTI zajednici, kroz konkretne primjere iz prakse. SOC i Krila nade kao partneri u ovom projektu nude svoja znanja i iskustva u navedenim poljima.

Projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ finansira Evropska unija, a implementira ga Sarajevski otvoreni centar, sa Fondacijom Krila nade iz Sarajeva, koja kao partner na projektu kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži ka poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju. Cilj projekta je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se LGBTI osobama osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]