Formirana zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja

Sarajevski otvoreni centar je krenuo s provođenjem projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji je direktno usmjeren na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH.

Jedna od inicijalnih aktivnosti bila je formiranje zagovaračke grupe trans osoba i njihovih roditelja. Ova grupa će u nastavku projekta, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, zagovarati donošenje zakonskih rješenja koja bi na sistematski i sveobuhvatan način regulisala proceduru promjene oznake spola u ličnim dokumentima i jedinstvenog matičnog broja transrodnih osoba. Pomenutim zakonskim izmjenama bi se trans osobama omogućilo da oznaku spola promijene na osnovu vlastitog zahtjeva i prava na samoodređenje, bez uvjetovanja bilo kakvom prethodnom medicinskom intervencijom. Paralelno s ovim, plan zagovaračke grupe je da se zajednički s institucijama razviju i ponude modeli kojima bi se riješilo pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja, čime će se raditi i na jačanju znanja i kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje trenutnih zakonskih rješenja u korist ljudskih prava i ravnopravnosti transrodnih osoba.

SOC je 15.11.2021. u Sarajevu organizovao sastanak na kojem je informisao zagovaračku grupu o samom projektu, njegovim pojedinačnim aktivnostima te su razmatrani koncepti zagovaračkih inicijativa vezanih za prava trans osoba. Razgovaralo se o mogućim strategijama pristupa pojedinačnim institucijama koje su relevantne u odlučivanju vezano za prava trans osoba koja se tiču prilagodbe spola i pravnog priznavanja roda. U tom procesu je jako bitno da relevantne institucije čuju iskustva i potrebe transrodnih osoba koje aktivno učestvuju u zagovaranju za svoja ljudska prava, te se u tom smislu nadamo da će ovaj inovativni pristup biti efikasan i donijeti željene rezultate.

Sastanku su prisustvovali_e članovi_ce tima SOC-a koji_e će implementirati različite aktivnosti tokom trajanja projekta, a među njima su: radionica za trans osobe i roditelje s trans aktivistima_cama iz regiona, strateški slučajevi vezani za prava trans osoba, medijska kampanja o transrodnosti, sastanci roditelja, trans osoba i relevantnih institucija, pripremanje priručnika za predstavnike_ce javne uprave, okrugli sto o pravima trans osoba te mnoge druge.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati programsku koordinatoricu, Delilu Hasanbegović Vukas, putem maila [email protected].

Ovaj tekst objavljen je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.