Konkurs za upis osme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2024. godini

Sarajevski otvoreni centar objavljuje

K O N K U R S

za upis osme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2024. godini

Sarajevski otvoreni centar je od 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini. Škola je prostor za razmjenu znanja o feminizmu/feminizmima i nastoji popuniti nedostatke formalnog obrazovanja u BiH kada su u pitanju feministička teorija, povijest, kritika svakodnevice, rodne i queer studije.

O školi: I ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznici_e slušati od septembra do decembra 2024. godine.

Škola djeluje podjednako na produkciju znanja, omogućavajući interakciju između nauka i različitih segmenata društva, kao i na poticanje konkretnih zagovaračkih i aktivističkih inicijativa u našem okruženju. U svakoj generaciji bavimo se uvodom u feminističke, rodne i queer studije i njihovim odnosima s normiranim znanjem; teorijama, historijom i pokretom; nakon toga posvećujemo pažnju temama poput institucionalizacije feminizma kroz politike rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, socio-ekonomskih prava, zdravlja, anti-rodnih pokreta itd. Bavimo se aktualnim temama koje je neophodno promatrati kroz feminističku prizmu, posebno u sferama u kojima su ljudska prava i rodna ravnopravnost ugroženih.

Predavačice/predavači i moduli: Prvi modul je Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija.; drugi modul je Pristup pravu na zdravlje i rodna ravnopravnost: intersekcionalni aspekti; treći modul je praktični rad.

Program predstojeće, osme generacije škole će se baviti temom zdravlja kao feminističkog pitanja, proučavajući intersekcionalne aspekte rodne ravnopravnosti i pristupa pravu na zdravlje, kao što su: položaj osjetljivih grupa u društvu, osoba s invaliditetom tj. s kompleksnim zdravstvenim stanjima; koncepti i narativi vezani za tijelo, ljepotu i starenje; planiranje porodice, alternativne opcije rađanja u sistemima javnog zdravlja; sveobuhvatno seksualno obrazovanje; dostupnost abortusa, kontracepcije; menstrualna pravda; trudnice, porodilje i roditelji; LGBTIQ+ afirmirajuća zdravstvena zaštita i slične teme. Nastava će se i ove godine odvijati kroz predavanja istaknutih akademskih radnika_ca, aktivista_ica za ljudska prava iz BiH i regije, kao i praktične vježbe/zadatke polaznika_ca. Dodatna vrijednost programa jeste osposobljenost polaznika_ca da osmisle i provedu konkretne akcije u javnom prostoru, kreiraju različite formate koji sadrže feminističke intervencije u aktualna pitanja i probleme društva.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini, koje su zainteresovane za sticanje novih znanja, razvijanje kritičkog promišljanja i feminističko propitivanje stvarnosti, a koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošli_e studenti_ce humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Prijava za Školu se vrši preko e-maila, u kojem se prilaže CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 300 riječi). Od kandidata/kandidatkinja se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu.

Izvođenje nastave: Nastava će se izvoditi od septembra do decembra (9 sedmica), svaki drugi petak i subotu u mjesecu po otprilike tri sata, na BHS jeziku (petak u popodnevnim satima, od 17:30h/ subota okvirno 10:00-15:00h). Očekuje se da polaznici_e prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznici_e će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanja. Nastava će se izvoditi u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Podgaj 14, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, svi koji zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da sarađuju sa Sarajevskim otvorenim centrom na zagovaranju tema koje se tiču prava žena, LGBTI osoba i uopće marginaliziranih grupa u BiH. Polaznicima_ama koji nisu iz Sarajeva je moguće pokriti troškove puta i smještaja.

Rok za prijavu: 26. juli 2024.

Prijave se šalju mailom na adresu [email protected]. Zainteresovane osobe mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovog e-maila ili telefona 033 551 000. Više o dosadašnjim Feminističkim školama, kao i uopće o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.