Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine regulira prava iz radnog odnosa u institucijama BiH. U cilju unapređenja trenutne regulacije porodiljskog odsustva i zaštite od diskriminacije (usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH), zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Maja Gasal Vražalica, u februaru 2018. godine, pokrenula je inicijativu za izmjene Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (zastupnica je podnijela amandmane Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma 28.03.2018). Amandmani koji su upućeni u proceduru imaju za cilj unaprijediti priznanje, zaštitu i ostvarivanje prava prilikom korištenja porođajnog/roditeljskog odsustva. Dio upućenih amandmana nastao je u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom.

Amandmani su na tragu pozitivnih iskoraka u ovoj oblasti koji su napravljeni u Zakonu o radu Federacije BiH iz 2016. godine, kao što je uvođenje roditeljskog odsustva kao prava oba roditelja. Jedan od amandmana predlaže pravo roditelja/zaposlenika na odsustvo s rada zbog rođenja djeteta u trajanju od 10 radnih dana.

Također, ovi amandmani idu u pravcu uvođenja rodno senzitivnog jezika u Zakon te je predložena odredba na početku Zakona koja kaže da se „izrazi, koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene“.

U kontekstu zabrane diskriminacije, predložen je amandman na član koji se tiče težih povreda službene dužnosti u institucijama BiH, tj. da se dodaju vršenje diskriminacije i nasilja na osnovu spola ili seksualne orijentacije, uznemiravanje na osnovu spola ili seksualno uznemiravanje, kao i svaki drugi oblik diskriminacije čiju zabranu propisuje Zakon o zabrani diskriminacije.

U saradnji sa Majom Gasal Vražalicom upućeni su oni amandmani koji su već bili obuhvaćeni Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Sarajevski otvoreni centar namjerava da se u narednom periodu uputi cijeli set amandmana razvijenih da bi se pravo na roditeljsko odsustvo reguliralo na adekvatan način. Očekujemo da nadležne komisije i Parlamentarna skupština na narednim sjednicama prihvate ove amandmane koji bi značajno unaprijedili oblast porodiljskog/roditeljskog odsustva i zaštite od diskriminacije na osnovu spola u institucijama Bosne i Hercegovine.