Oznaka: Maja Gasal-Vražalica

BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH, savjetodavnog tijela Vijeća Ministara u oblasti sporta. Usvajanjem spomenutih izmjena i dopuna BiH je po prvi put Zakonom o sportu regulisala pitanje ravnopravnog učešća žena u Vijeću za sport (Vijeće za sport, kao državno tijelo za razvoj sporta, ubuduće se može formirati samo ukoliko su oba spola u istom zastupljena najmanje 40%).

Upućeni amandmani na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

U cilju unapređenja trenutne regulacije porodiljskog odsustva i zaštite od diskriminacije (usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH), zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Maja Gasal Vražalica, u februaru 2018.  godine, pokrenula je inicijativu za izmjene Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (zastupnica je podnijela amandmane Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma 28.03.2018). Amandmani koji su upućeni u proceduru imaju za cilj unaprijediti priznanje, zaštitu i ostvarivanje prava prilikom korištenja porođajnog/roditeljskog odsustva. Dio upućenih amandmana nastao je u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom.