Upućen podnesak UN Komitetu protiv torture o zločinima iz mržnje prema LGBTI osobama i aktivistima_cama u Bosni i Hercegovini

Komitet protiv torture UN-a (Committee Against Torture – CAT) trenutno vrši pregled ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine prema Konvenciji za eliminaciju svih oblika torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Tim povodom, Sarajevski otvoreni centar danas učestvuje u sastanku nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine sa ekspertima ovog Komiteta koji organizira Svjetska organizacija protiv torture (World Organisation Against Torture). Na ovom sastanku nevladine organizacije iznijet će svoja zapažanja gorućih problema u BiH te dati ekspertima informacije koje će oni iskoristiti u toku 62. zasjedanja Komiteta i sastanka s predstavnicima institucija BiH.

Sarajevski otvoreni centar za ovaj pregled BiH pripremio je i Komitetu uputio podnesak naziva „Zločini iz mržnje prema LGBTI osobama i aktivistima_cama u Bosni i Hercegovini“, a koji možete pogledati na sljedećem linku.

U podnesku tematiziramo trenutno stanje zločina iz mržnje prema LGBTI osobama: od pregleda bh. zakonodavnog i institucionalnog okvira, preko navođenja slučajeva zločina iz mržnje prema LGBTI osobama koje je Sarajevski otvoreni centar do sada dokumentovao, kao i slučajeva kršenja prava na slobodu okupljanja LGBTI osoba, do preporuka vladama u BiH za unapređenje stanja prava LGBTI osoba, u kontekstu borbe protiv zločina iz mržnje.

U podnesku se osvrćemo i pozdravljamo usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH te uključivanje zločina iz mržnje u isti, kao i u krivične zakone Republike Srpske i Brčko Distrikta. Ono što ističemo je da se, u skladu sa ovim pravnim novinama, edukacije o zločinima iz mržnje trebaju uključiti u obavezne edukacije državnih službenika_ca, sudstvo i policiju, kako bi se adekvatno implementirale u praksi.

Osvrćemo se i na zabrinjavajući porast zločina iz mržnje tokom 2015, 2016. i 2017. godine, posebno slučajeva nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja motiviranog seksualnom orijentacijom i/ili rodnim identitetom, kao i na rastući broj otvorenih, javnih iznošenja homofobnih i transfobnih stavova i mišljenja, u akademskim ustanovama i akademskoj zajednici kao cjelini.

Takođe, napominjemo kako sudski organi još uvijek ne procesuiraju ozbiljne napade, prijetnje i poticanje na mržnju prema pojedinim aktivistima_cama, LGBTI osobama, LGBTI otvorenim mjestima okupljanja. Od 2008. godine, nijedan slučaj nasilja ili prijetnji prema aktivistima_cama u BiH ili javnim okupljanjima LGBTI osoba koje su prijavljene policiji i nadležnom tužilaštvu nije adelvatno procesuiran pred sudovima, niti su počinitelji_ce nasilja kažnjeni_e. Jedini slučaj koji je trenutno u raspravi pred sudom je onaj u kojem su policijski službenici koristili nasilje nad aktivistom.

Na kraju podneska, preporuke koje upućujemo prema vladama u BiH su sljedeće:

  • proširiti odredbe krivičnih zakona Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta na poticanje na mržnju i nasilje, tako da uključuju seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao zaštićene osnove;
  • sa ciljem borbe protiv homofobije i predrasuda u institucijama, nastaviti obučavati i informirati sudije_tkinje, tužitelje_ice, policijske službenike_ce i državne službenike_ce na temu zločina iz mržnje i poticanja na mržnju i nasilje prema LGBTI osobama;
  • uvesti LGBTI inkluzivne module u kurikulume i programe pravnih fakulteta i policijskih akademija, u trajne i specijalističke programe obuka policijskih službenika_ca, kao i u testiranja/ispite za državnu službu;
  • sudstvo i pravni sistem da preuzmu aktivniju ulogu u krivičnom gonjenju napada prema LGBTI osobama i aktivistima_cama, i da time pošalju poruku da homofobija i transfobija neće biti tolerirane u bh. društvu ;
  • unaprijediti saradnju policije i sudstva u krivičnom gonjenju zločina iz mržnje prema LGBTI osobama; uvesti sistematsko prikupljanje podataka o zločinu iz mržnje na osnovama roda, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika;
  • organizirati institucionalne treninge o borbi protiv homofobije i predrasuda, kao i diskriminacije LGBTI osoba, posebno za sudije_tkinje, tužitelje_ice, policijske službenike_ce i državne službenike_ce;
  • razviti program za borbu protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama, koji bi tematizirao homofobno i transfobno nasilje, kao i programe za promociju tolerancije i kreiranje inkluzivnog obrazovnog sistema;
  • organizirati treninge za univerzitetsko nastavno osoblje, u cilju senzibiliziranja u radu sa LGBTI osobama – da budu spremni prepoznati, prekinuti i izbjeći upotrebu govora mržnje prema LGBTI osobama.

Objavljen je i bilten sa 62. zasjedanja Komiteta protiv torture UN-a (6. nov – 6. dec 2017) sa glavnim nalazima i pregledom stanja u državama članicama, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, gdje se spominje i nasilje nad LGBTI osobama.