Ukinuti diskriminaciju rudarki iz Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta

Sarajevski otvoreni centar je prije par dana uputio zahtjeve za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova Gender centru Federacije BiH, Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i žalbu Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH povodom postojanja diskriminatorne odredbe u Zakonu o radu FBiH, odnosno Brčko distrikta BiH, koja zabranjuje ženama rad na poslovima pod zemljom (u rudnicima).

Naime, u radnom zakonodavstvu Federacije BiH i Brčko distrikta postoji odredba koja propisuje da „žena ne može biti zaposlena na poslovima pod zemljom (u rudnicima), osim u slučaju ako je zaposlena na rukovodećem mjestu koje ne zahtijeva fizički rad ili u službama zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno ako žena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika u cilju obavljanja zanimanja koje ne uključuje fizički rad“. Upravo na ovu spornu odredbu, kojom se vrši diskriminacija na osnovu spola, se žalimo, naglašavajući da takva odredba nema uporište u ustavnom i zakonodavnom poretku BiH, ali ni savremenim praksama Međunarodne organizacije rada i njenim standardima.

Ističemo da ovakva odredba proizvodi direktnu diskriminaciju na osnovu spola koja je zabranjena, kako Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, tako i Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, što je u suprotnosti i sa antidiskriminacionom klauzulom u samim zakonima o radu koja zabranjuje diskriminaciju radnika i lica koje traži zaposlenje, između ostalih, i na osnovu spola.

Važno je napomenuti da je diskriminacija žena u pogledu učešća u podzemnom radu eliminisana u većini država Europe i svijeta, a i u Republici Srpskoj je u tom pogledu izmijenjeno radno zakonodavstvo, tako da Federacija BiH i Brčko distrikt ostaju jedinice koje to još nisu uradile.

Ovim pravnim sredstvima koja smo uputili ka bh. institucijama tražimo da se iz zakona o radu FBiH i Brčko distrikta izbriše odredba koja sprečava zaposlenje žena na poslovima pod zemljom i tako ukine neutemeljena diskriminacija na osnovu spola. Takođe, tražimo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Vlada Brčko distrikta utvrde prijedloge izmjena i dopuna Zakona o radu kojim će se ukloniti ova diskriminatorna odredba.

Nadamo se da će ovi zahtjevi/žalba imati pozitivan učinak na institucije da ukinu postojeću diskriminaciju i omoguće svim osobama, bez obzira na spol, da rade poslove koje žele i za koje su kvalificirani_e.