U toku je izrada Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015!

logo_inicijative_bhsInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čijim radom koordinira Sarajevski otvoreni centar, neformalna je koalicija organizacija civilnog društva koje će i ove godine krajem mjeseca maja objaviti Alternativni izvještaj o napretku BiH. Izvještaj ima za cilj da ponudi perspektivu bh. civilnog društva kada su u pitanju ljudskih prava, funkcionisanje države, pravosuđe, borba protiv korupcije i tranziciona pravde, te na taj način doprinese što tačnijem i potpunijem pregledu stanja u oblastima od značaja za evropske integracije u Bosni i Hercegovini.

Kao organizacije civilnog društva pratiti ćemo rad nositelja vlasti, te očekujemo da će isti doprinijeti poboljšanju socijalne situacije svih građana/ki, da će raditi na jačanju borbe protiv korupcije, osigurati odgovornije pravosuđe i uopšte ljudska prava za sve građane/ke, a naročito za ugrožene i marginalizovane grupe.