SOC uputio zahtjeve za imenovanje vlada u BiH uz poštivanje ZORS-a, a iste možete uputiti i Vi

U prethodnom mandatu žene su u izvršnim tijelima vlasti bile zastupljene cca 20%, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je imenovana bez ijedne ministrice. Jedan od interesa građana i građanki BiH, a koji mora biti ispoštovan, je svakako i ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena na mjestima odlučivanja.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini u članu 20 nalaže da (1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima…osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju…(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana. (3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

Do sada saziv nijedne od vlada u BiH nije odražavao ravnopravnu zastupljenost oba spola, stoga su zastupnicima_ama svih skupština i parlamenata (osim zastupnicima_ama Zapadno-hercegovačkog kantona jer je Vlada već bila formirana) upućeni zahtijevi kojima se od njih zahtijeva da njihove stranke pri pregovorima o imenovanju vlada direktno primjene Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, te u konačnici da oni_e kao zastupnici_e ne potvrde imenovanje vlada ukoliko ono ne bude odražavalo ravnopravnu zastupljenost osoba oba spola, napominjući ih da vlada u kojoj nije zastupljen releventan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprenzentativna.

Pored zahtjeva zastupnicima_ama, zahtjev je upućen Mandataru Vlade Kantona Sarajevo, Mandataru Republike Srpske, a kada budu poznata imena ostalih mandatara_ki, zahtjevi će biti upućeni i njima.

Zahtjeve za zastupnice_ce možete pronaći na sljedećim linkovima, te ukoliko želite i Vi možete iste uputiti, samo umjesto informacija Sarajevskog otvorenog centra unesite Vaše:

Inicijativa Vlada Federacije BiH

Inicijativa Vijeće ministara BiH

Inicijativa Vlada Kantona Sarajevo

Inicijativa Vlada Kantona 10

Inicijativa Vlada Tuzlanskog kantona

Inicijativa Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Inicijativa Vlada Posavskog kantona

Inicijativa Vlada Srednjebosanskog kantona

Inicijativa Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona

Inicijativa Vlada Unsko-sanskog kantona

Inicijativa Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Hvala Vam!

 

*Imenovanje Vlade Republike Srpske je potvrđeno 17.12.2018. Od 16 ministastava, 6 vode žene (37,5%).