40% ministrica u Vijeću ministara BiH

vijeće inistaraKomisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBiH je na prijedlog Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravost spolova BiH uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH kojim je predviđeno da u sastavu Vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40 posto osoba oba spola.

Predloženim zakonom se vrše izmjene i dopune Zakona o Vijeću ministara BiH radi obaveze njegovog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, odnosno članom 32. stav (2) kojim je propisana obaveza usklađivanja svih državnih i entitetskih zakona, kao i drugih odgovarajućih propisa s odredbama ovog zakona

To bi u praksi značilo da će Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, ako Prijedlog bude usvojen, odbiti potvrđivanje imenovanja Vijeća ministara BiH ako ne održava ravnopravnu zastupljenost oba spola. Ukoliko ove izmjene i dopune budu usvojene, predviđeno je da stupe na snagu nakon Općih izbora u BiH 2018. godine.

Od 1997. do 2014. samo četiri žene u Vijeću ministara BiH

Na neophodnost usvajanja pomenutih Izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH najbolje ukazuje činjenica da je Vijeće ministara BiH, kao najviši organ izvršne vlasti u državi, u svojim sazivima od 1997. do 2014.  imalo ukupno četiri ministrice (Bisera Turković na poziciji ministrice za evropske integracije u dva saziva, Azra Hadžiahmetović na poziciji ministrice vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u tri saziva, Mila Gadžić na poziciji ministrice vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u jednom sazivu, Ljerka Marić na poziciji ministrice finansija i trezora BiH u jednom sazivu), dok niti jedna žena nije predsjedavala ili dopredsjedavala Vijećem ministara BiH od kako postoji ovaj izvršni organ vlasti. U trenutnom sazivu Vijeća ministara BiH nalaze se samo dvije žene i to ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ministrica odbrane Marina Pendeš.