SOC-ovi amandmani kao osnov za novi Zakon o zabrani diskriminacije BiH

image (1) (1)U četvrtak, 3. septembra 2015, održan je prvi sastanak radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH kojem predsjedava nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Učešće u radu uzeli su predstavnici/e slijedećih institucija: Ministarstva pravde BiH, Direkcije za evropske integracije BiH,  Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, te predstavnici/e međunarodnih organizacija (OSCE, Vijeće Evrope, Delegacija Evropske unije u BiH) i predstavnici/e Sarajevskog otvorenog centra, te Koalicije Jednakost za sve.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, zajedno sa članicama radne grupe, pored ostalih prijedloga, saslušalo je i prijedloge koje je uz pomoć respektabilnih stručnjaka/kinja izradio Sarajevski otvoreni centar u suradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH. Dokument sa prijedlogom zakonskih rješenja možete pronaći OVDJE.

Članovi/ce Sarajevskog otvorenog centra su stavili na raspolaganje svoja znanja kao i stručne publikacijeimage (3) članovima radne grupe, a sve u cilju da dođemo do što kvalitetnijih rješenja koja će doprinijeti boljoj zaštiti lica koja trpe bilo koji oblik diskiminacije. Sarajevski otvoreni centar je stava da treba pristupiti značajnim izmjenama Zakona, kako bi se uklonile sve prepreke za efikasnu pripremu Zakona. Ukoliko se pokaže neophodno, treba razmotriti mogućnost da se pristupi izradi u potpunosti novog Zakona o zabrani diskriminacije, kako bi se isti usaglasio sa evropskim pravnim naslijeđem, ali i kako bi se uklonili proceduralni problemi njegove primjene.

Sarajevski otvoreni centar pitanje zabrane diskriminacije smatra jednim od ključnih pravnih instrumenata zaštite LGBT osoba i žena, ciljnih grupa sa kojima Sarajevski otvoreni centar radi.

 

Sljedeće publikacije se tiču suzbijanja i zaštite od diskriminacije:

Tena Šimonović Einwalter/Goran Selanec (mart 2015): Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU. Stručna analiza usklađenosti. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

Sarajevski otvoreni centar (mart 2015): Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije. Izazovi i mogućnosti za napredak u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.