Rodno osjetljivi jezik u Parlamentu Federacije BiH uskoro

Na 19. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH), održanoj 14. marta 2017, sa čak 70 glasova ZA usvojena Inicijativa za upotrebu rodno senzitivnog jezika u Parlamentu Federacije BiH, koju je predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova PD PFBiH, Jasna Duraković predložila u ime Komisije, a na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert.

Rodno senzitivna upotreba jezika način je za uklanjanje diskriminacije žena iz jezika i bitna je za njihovu veću vidljivost u svim sferama društva. Zakonom o zabrani diskriminacije BiH te Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH utemeljena zabrana diskriminacije žena, između ostalih, i putem jezika. Pravni dokumenti Vijeća Evrope o eliminaciji seksizma iz jezika preporučuju vladama država članica da promoviraju upotrebu jezika koji će odražavati princip ravnopravnosti muškaraca i žena, te vladama da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se ohrabrilo korištenje rodno senzitivnog jezika. U brojnim evropskim državama postoji praksa da se u državnim institucijama koristi rodno senzitivan jezik, a koristi se i u Parlamentarnoj skupštini BiH od 2013. godine.

Dalji rad na ovom pitanju odnosiće se na izmjene i dopune jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u Parlamentu FBiH, na osnovu uputstava stručnjaka/inja lingvista/kinja za korištenje rodno senzitivnog jezika pri izradi pravnih propisa, poslovnika, u službenoj komunikaciji, internim aktima i materijalima, kao i imenovanju zanimanja i zvanja u Parlamentu, da bi se u konačnici u Parlamentu Federacije BiH počeo koristiti rodno senzitivan jezik i prestala diskriminacija žena u ovom smislu.

Tekst inicijative možete pogledati ovdje.