Pripreme za predlaganje javnih politika unaprjeđenja zdravstvene zaštite transrodnih osoba u BiH

Sarajevski otvoreni centar i zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja su 10. i 11.6.2022. godine u Sarajevu održali radni sastanak s institucijama u oblasti zdravstva u BiH na temu izrade javnih politika za pokrivanje troškova prilagodbe spola transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini. Aktivnost je jedan od zagovaračkih koraka-sastanaka unutar projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji je direktno usmjeren na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH.

Na sastanku su okupljeni predstavnici_e institucija u oblasti zdravstva – zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja, ministarstva zdravstva kantona/entiteta i ljekarske komore, koji su ponudili su svoje viđenje problematike, naglašavajući da je prevashodno neophodno utjecati na zakonodavnu politiku na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta u ciju obezbjeđenja adekvatnog pravnog okvira za ostvarivanje prava na pravnu i zdravstvenu zaštitu trans osoba u punom kapacitetu.

U diskusiji s trans osobama i njihovim roditeljima, tj. prilikom izrade konkretnih prijedloga javnih politika, postignut je zaključak da je potrebno javnu politiku definirati u pravcu izmjena i dopuna ključnih pravnih propisa na nivou entiteta: zakona o zdravstvenoj zaštiti odnosno zakona o zdravstvenom osiguranju, podzakonskih akata o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava i uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo. Potrebno je također zagovarati izmjene i dopune standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, navodeći u nomenklaturi usluga i zdravstvenu zaštitu transrodnih osoba – prilagodbu spola te u skladu s tim dopuniti i tarifnike zdravstvenih usluga.

Kao naredne zagovaračke korake zagovaračka grupa je mapirala potrebe za sastancima s nadležnim institucijama u oblasti zdravstva, kako bi se radilo na iniciranju konkretnih rješenja za pristup prilagodbi spola i edukaciji medicinskih stručnjaka_inja u medicinskim granama koje učestvuju u procesu tranzicije.

Nadamo se da će zajednički rad SOC-a, zagovaračke grupe i nadležnih institucija donijeti željene rezultate ka ostvarivanju zdravstvenih potreba trans osoba, a što im je trenutno u BiH uskraćeno.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati programsku koordinatoricu, Delilu Hasanbegović Vukas, putem maila [email protected].